ROF. CEIP SA CASA BLANCA

INDEX
0. Introducció/Definició
1. Les normes d’organització del centre
1.1. Els canals de coordinació entre els òrgans de govern, els caps de
departament (a l’educació secundària i la formació professional), els coordinadors
dels equips de cicle (a l’educació primària), els tutors, el coordinador d’activitats
complementàries i extraescolars, i el de la comissió de normalització lingüística, i
altres coordinacions que s’hi puguin establir.
1.2. L’organització i repartiment de responsabilitats no definides en la normativa
vigent, mitjançant la constitució de comissions, si escau.1
1.3. L’organització dels espais i les instal·lacions del centre i normes per a l’ús
correcte, amb l’especificació del pla d’evacuació de centre i de prevenció de
riscos.
1.3.1. Organització dels espais i instal·lacions del centre
1.3.2. Ús dels espais i instal·lacions del centre
1.3.3. Pla d’evacuació del centre i de prevenció de riscos
1.4. Les normes de funcionament dels serveis educatius del centre.
2. L’organització de la participació de tots els membres de la comunitat educativa
2.1. Òrgans de govern col·legiats
2.1.1. Consell Escolar
2.1.2. Claustre de professorat
2.2. Altres òrgans de participació
2.2.1. Relació i coordinació amb l’AMiPA
2.3. Instruments i procediments d’informació amb les famílies
2.4. Regulació del dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies de l’alumnat
(IES)
3. Les normes de convivència que afavoreixin les relacions entre els diferents
membres de la comunitat educativa
3.1. Normes de convivència que garanteixen els drets i els deures dels alumnes
3.1.1. Normes de convivència
3.1.2. Correccions que corresponguin a les conductes contràries a les
normes de convivència
1
3.2. Estratègies de prevenció i de gestió de conflictes
3.2.1. Prevenció de conflictes
3.2.2. Gestió de conflictes
3.3. Processos de mediació escolar i de negociació d’acords educatius
3.4. Protocols d’actuació en relació amb l’absentisme escolar
3.4.1 Protocols sobre absentisme escolar
3.4.2. Baixa d’alumnes quan el centre hagi perdut el contacte amb la família
3.5. Protocols d’actuació per a la prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament
escolar
3.6. Mecanismes bàsics de funcionament de la comissió de convivència
4. Estratègies de difusió del Reglament d’Organització i Funcionament
5. Avaluació i seguiment del ROF
DEFINICIÓ
El reglament d’organització i funcionament és el document institucional del centre en què
es concreten les normes d’organització, participació i convivència que garanteixen els
mecanismes afavoridors de l’exercici dels drets dels alumnes i dels seus deures, les
estratègies de prevenció i gestió de conflictes, amb especial esment als processos de
mediació escolar i de negociació d’acords educatius, aixíc om les correccions que
corresponguin per a les conductes que incompleixen les normes de convivència.
INTRODUCCIÓ
Aquest document reglament d’organització i funcionament s’ha elaborat per l’equip
directiu, amb la col·laboració dels membres del claustre. S’ha aprovat pel Consell Escolar
i,per tant, s’incorpora al PEC (projecte educatiu de centre).
Dins el ROF concretarem, tenint en compte els recursos i les característiques pròpies del
centre, els aspectes següents:
● El sistema organitzatiu per a la participació de tots els membres de la comunitat
educativa.
● Les normes de convivència que afavoreixin les relacions entre els diferents
membres de la mateixa comunitat.
● Els canals de coordinació dins el claustre.
● L’organització i repartiment de responsabilitats mitjançant la constitució de
comissions.
● L’organització dels espais i les instal·lacions del centre i normes per a l’ús correcte,
amb l’especificació del pla d’evacuació de centre i de prevenció de riscos.
● Les normes de funcionament dels serveis educatius del centre.
El reglament d’organització i funcionament sempre s’haurà d’adequar al que dicti la
normativa vigent respecte als drets i deures de l’alumnat.
Nosaltres entenem l’escola com un espai d’aprenentatge i de socialització. Per això volem
afavorir l’autonomia personal i el benestar col·lectiu per ser cada vegada més eficaços en
l’assoliment de:
● Les necessitats de l’alumnat.
● Fer dels drets i deures per part de tots els membres de la comunitat educativa la
base de la convivència.
● L’èxit escolar.
Per aconseguir tot això basarem la nostra educació en :
● El respecte, afavorint el desenvolupament personal i el reconeixement de l’altre.
● Incentivant la feina feta amb responsabilitat, treball i esforç de tots i totes.
● L’educació per a la convivència. Fita prioritària en la nostra escola. Tot
aprenentatge fructífer va acompanyat sempre d’una convivència harmoniosa i
productiva.
● El tractament del conflicte. El primer objectiu sempre és la prevenció del conflicte,
però si es produeix una situació conflictiva s’ha de solucionar mitjançant el diàleg.
A partir del diàleg constructiu anirem formant estratègies de resolució de conflictes i
de habilitats socials.
● La gestió democràtica del centre. A partir del respecte, la igualtat i la
responsabilitat personal és com es gestiona el centre.
● La presa de decisions ha de ser col·lectiva, és a dir, tota la comunitat educativa ha
de poder dir la seva opinió i ha de poder formar part activa de la presa de
decisions.
● La participació i la col·laboració. Serà tasca del professorat tenir en compte a les
famílies i mantenir una bona relació.
● Aquest Reglament regula les normes de la convivència, dins el marc de la
regulació legal dels drets i deures de l’alumnat i les normes de convivència als
centres docents (BOIB Núm. 187 /Decret 121/2010, de 10 de desembre)
1. Les normes d’organització del centre.
Les normes de l’organització del centre van relacionats amb els principis generals de
l’escola:
● El dret de tots els membres de la comunitat educativa a opinar en les decisions que
els afectin.
● L’autonomia del centre per definir la gestió organitzativa i pedagògica, establerta en
els documents de centre que han de ser coneguts i respectats per tots els
membres de la comunitat educativa: Projecte educatiu, Reglament d’ Organització i
Funcionament, Projecte Lingüístic, Pla de Convivència…
● L’ensenyament a l’alumnat per a que pugui assolir els objectius educatius del
centre.
● L’ordre intern i l’organització que permetin assolir els objectius educatius del centre.
● El correcte compliment de les normes vigents que permetin el respecte dels drets
dels membres de la comunitat educativa.
● Avaluació, revisió i acceptació del documents.
1.1. Canals de coordinació entre els òrgans de govern.
Aquest reglament afecta a tots els integrants de la comunitat educativa:
● Professorat amb funcions al centre en qualsevol situació: definitius, provisionals en
pràctiques, interins, en comissió de serveis.
● Professionals d’altres serveis que intervinguin en el centre.
● Alumnat matriculat en el centre.
● Pares, mares o tutors d’alumnes.
● Personal no docent, vigilància de matinera educadors d’activitats extra-escolars.
● Membres d’entitats o d’associacions que per qualsevol motiu i, temporalment, facin
ús de les instal·lacions del centre.
L’àmbit físic d’aplicació del reglament serà:
● Les instal·lacions pròpies del centre i patis.
● Qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la comunitat escolar o algun dels
seus grups amb l’entitat i representativitat que li és pròpia, sigui a la mateixa
localitat o a qualsevol altra.
Òrgans de coordinació docent:
L’escola comptarà amb els òrgans de coordinació docent següents:
•Tutories.
• Equip de suport.
• TIC
•Comissions.
Tutories
Designació
La tutoria i l’orientació dels alumnes forma part de la funció docent.
A l’escola, cada aula de grup d’alumnes (un curs o dos cursos) comptarà amb un mestre
tutor. L’ esmentat tutor serà designat per la directora del centre que a la vegada fa les
funcions de cap d’estudis. Els tutors podran ser designats per la directora sense
necessitat de proposta prèvia. Tot i que sempre es consulta amb el claustre.
Es procurarà donar una continuïtat a les tutories.
Funcions
a) Participar en el desenvolupament del pla d’acció tutorial i del d’orientació educativa
amb la coordinació de la directora i col·laborar amb els serveis d’orientació educativa en el
desenvolupament dels esmentats plans.
b) Proporcionar a l’ inici de curs, a l’alumnat, als pares i les mares, o als tutors legals,
informació documental o, en el seu defecte, indicar on poden consultar tot el que sigui
referent a calendari escolar, horaris, hores de tutoria, activitats i serveis complementaris i
extraescolars prevists, programes escolars, criteris d’avaluació del grup i normes de
convivència.
c) Conèixer les característiques personals de cada alumne a través de l’anàlisi del seu
expedient personal i d’altres instruments vàlids per aconseguir aquest coneixement, com
també els aspectes de la situació familiar i escolar que repercuteixen en el rendiment
acadèmic de l’alumne.
d) Orientar i assessorar l’alumnat sobre la seva evolució escolar.
e) Conèixer els interessos dels alumnes, facilitar-los la integració en el seu grup i en el
conjunt de la vida escolar, i fomentar-hi el desenvolupament d’actituds participatives.
f) Efectuar un seguiment global dels processos d’ensenyament i aprenentatge de
l’alumnat per detectar dificultats i necessitats especials, amb l’objecte de cercar les
respostes educatives adequades, com ara la corresponent adequació personal del
currículum, i sol·licitar, si escau, els assessoraments i suports oportuns.
g) Coordinar el procés d’avaluació contínua i formativa, i consensuar amb l’equip de cicle
les decisions de promoció o no promoció a l’etapa o cicle següent, tenint en compte els
informes de tots els mestres del grup d’alumnes, amb entrevista prèvia dels pares, les
mares o tutors legals en el cas que la decisió sigui de no promocionar.
h) Atendre i vigilar l’alumnat en els períodes d’esplai com també en altres activitats no
lectives previstes com a tals en la programació didàctica o, si escau, en la programació
d’aula, juntament amb la resta del professorat i sota les indicacions de la directora si fa al
cas.
i) Assumir la responsabilitat que la documentació acadèmica individual dels alumnes al
seu càrrec estigui al dia.
j) Coordinar amb els altres professors del grup les actuacions encaminades a
salvaguardar la coherència de la programació i de la pràctica docent amb el projecte
curricular i amb la programació general anual del centre.
k) Coordinar el procés d’elaboració de l’adaptació curricular, amb la participació del
professorat de suport i dels membres de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica.
l) Informar als pares, mares o tutors legals, amb una tutoria trimestral d’allò que els
concerneixi en relació amb les activitats docents i el rendiment acadèmic, controlar
l’assistència de l’alumnat i realitzar les actuacions que disposa la normativa vigent pel que
fa a l’absentisme, com també mantenir-hi les reunions que es considerin oportunes amb
l’EOEP.
m) Facilitar la cooperació educativa entre el professorat, els pares, les mares o els tutors
legals dels alumnes.
n) Participar com a responsable del cicle en l’elaboració i l’actualització del projecte
curricular d’etapa, com també en la formulació de propostes a l’equip directiu i al claustre
per a l’elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.
o) Responsabilitzar-se de la redacció de les programacions didàctiques del cicle.
p) Aportar criteris i informació per a la selecció i l’ús del material didàctic i afavorir l’
intercanvi de mètodes i experiències entre els mestres del claustre.
q) Responsabilitzar-se que es faci acta de les reunions i que s’elabori la memòria de final
de curs.
Equip de suport
Composició
Formaran part de l’equip de suport l’orientador de l’EOEP, la PTSC, els mestres de suport
(PT i AL).
La directora participarà en les reunions de l’equip de suport.
Funcions
-En relació al professorat:
a) Col·laborar en la planificació, l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de l’adaptació
curricular individual de l’alumnat que presenta NESE.
b) Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i metodològiques.
c) Orientar i facilitar la recerca i/o l’elaboració de materials curriculars adients per atendre
la diversitat.
d) Assessorar i col·laborar en la relació amb les famílies.
e) Col·laborar en la detecció i l’anàlisi i de les necessitats educatives de l’alumnat.
f) Participar en l’avaluació i la promoció de l’alumnat que presenta NESE.
-En relació a l’alumnat:
Dins el marc de l’adaptació curricular individual, l’equip de suport intervendrà amb
l’alumnat que presenta NESE, tot tenint present que el treball amb aquests alumnes es
desenvoluparà majoritàriament dins l’aula ordinària, de forma coordinada amb el
professorat. Sols en aquells casos en què s’hagi justificat a l’adaptació curricular, es
podran treballar fora de l’aula alguns continguts concrets i en períodes determinats de la
jornada.
-En relació al centre:
a) Elaborar un pla anual amb la proposta d’actuacions.
b) Coordinar- se amb l’equip directiu per planificar, seguir i avaluar la tasca
desenvolupada per l’equip de suport, com també coordinar-hi les actuacions del
professorat que treballa amb l’alumnat que presenta NESE.
c) Orientar en relació a les pautes d’actuació família–centre.
d) Participar amb els tutors en l’organització i el desenvolupament d’activitats que facilitin
l’adequació de l’oferta educativa a la diversitat de l’alumnat.
e) Coordinar la intervenció dels serveis externs en el centres educatius.
Designació del coordinador de l’equip de suport
L’equip de suport actuarà sota la direcció d’un coordinador, nomenat per la directora del
centre. Les característiques del nostre centre fan necessària la designació anual del
coordinador de l’equip de suport, no obstant, es pot continuar en el càrrec sempre que així
ho manifesti l’interessat.
El coordinador de l’equip haurà de ser un mestre que desenvolupi tasques de suport.
El coordinador de l’equip de suport cessarà en les seves funcions a l’acabament del seu
mandat, o en cas de cessament decidit per la directora a proposta motivada de l’equip,
prèvia reunió de l’interessat.
Funcions del coordinador de l’equip de suport
a) Establir un calendrari de reunions de l’equip de suport.
b) Responsabilitzar-se que es faci un acta de les reunions i i que s’elabori la memòria de
final de curs.
c) Revisar la realització d’informes nese, elaboració de ACIs i tota la documentació
pertinent.
d) Recollir les demandes dels tutors per fer entrega d’aquestes a l’orientador del centre.
e) Aquelles altres funcions que li encomani la directora en l’àmbit de la seva competència,
especialment les relatives a suport i reforç educatiu.
Coordinador TIC
El coordinador de tecnologies de la informació i la comunicació té les funcions següents:
a)Implantar el Pla de Modernització Educativa. Això suposa coordinar el grup de mestres
dels grups que utilitzaran l’equipament informàtic, i fer el seguiment de la connectivitat wifi.
b)Organitzar els recursos informàtics del centre seguint les directrius tècniques marcades
per la Conselleria.
c)Assessorar l’equip directiu i, també, el claustre en tots els temes relatius a l’aplicació de
les TIC a la pràctica docent o que afectin l’automatització de l’administració del centre.
d)Identificar, recollir i sistematitzar totes aquelles dades que puguin constituir indicadors
de l’ús educatiu de les TIC.
e)Coordinar el procés de la integració de les TIC en el projecte educatiu.
f)Coordinar el procés d’elaboració dels apartats de la programació general anual que facin
referència a les línies d’actuació sobre la implantació de les TIC.
g)Actuar amb funcions de coordinador i interlocutor entre el centre i les unitats de la
Conselleria en l’àmbit de les TIC.
El coordinador TIC ha d’assegurar primordialment:
•El funcionament dels ordinadors destinats a la preparació de material docent per part dels
professors.
• El funcionament de les pissarres digitals, ordinadors dels alumnes i tabletes.
•El funcionament del material destinat a les tasques d’administració informatitzada del
centre.
•L’accés als recursos informàtics del centre de totes les persones autoritzades que ho
sol·licitin.
•El manteniment del compte de correu electrònic oficial del centre.
1.2. L’organització i repartiment de les responsabilitats no definides en la normativa
vigent,mitjançant la constitució de comissions, si escau.
Pati: Dani i Ariadna
Activitats i sortides: Antònia Alorda i Toñi
Festes: Esther i Maria Rosa
Ambiental: Marina i Antònia Vidal.
Material i farmaciola: Ana Pérez i Ana Camino.
1.3. L’organització dels espais i les instal·lacions del centre i normes per a l’ús correcte,
amb l’especificació del pla d’evacuació de centre i de prevenció de riscos.
1.3.1. Organització dels espais i instal·lacions del centre
1.3.2. Ús dels espais i instal·lacions del centre
1.3.3. Pla d’evacuació del centre i de prevenció de riscos
2. L’organització de la participació de tots els membres de la comunitat educativa.
Els òrgans de govern col·legiats de les escoles públiques d’educació infantil i primària són
el següents: consell escolar del centre, claustre de professors.
La participació de la comunitat educativa:
Els pares, les mares, o els tutors legals d’alumnes, l’alumnat, el professorat, el personal
d’administració i serveis i els ajuntaments participaran en la gestió dels centres a través
del consell escolar.
El professorat hi participarà a través del claustre.
Els pares i mares, a través de les seves associacions; i l’alumnat, en la forma que reguli el
projecte educatiu de centre.
Els òrgans de govern vetllaran perquè les activitats dels centres es desenvolupin d’acord
amb els principis i valors constitucionals i estatutaris, per tal de fer possible la realització
efectiva de les finalitats de l’educació i la millora de la qualitat de l’ensenyament.
Així mateix, garantiran, en l’àmbit de la seva competència, l’exercici dels drets reconeguts
a l’alumnat, al professorat, als pares, les mares, o els tutors legals dels alumnes, com
també al personal d’administració i serveis, i vetllaran pel compliment dels deures
corresponents.
Igualment, afavoriran la participació efectiva de tots els membres de la comunitat
educativa en la vida del centre, en la gestió i en l’avaluació.
2.1. Òrgans de govern col·legiats
2.1.1. Consell Escolar
Composició del consell escolar
El consell escolar del centre estarà compost pels membres següents:
● El director del centre, que en serà el president.
● El secretari, que actuarà com a secretari del consell, amb veu, però sense vot.
● Un mestre elegit pel claustre.
● Dos representants dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes.
● Un representant de l’ajuntament del municipi on es trobi situat el centre.
Un dels representants dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes que
componen el consell escolar serà designat per l’associació de pares i mares d’alumnes
més representativa, legalment constituïda. Quan no existeixi proposta de designació per
part de l’esmentada associació o el centre no en tengui, el lloc vacant serà ocupat pel
candidat no electe que ocupi el primer lloc a la llista de suplents per a futures
substitucions.
Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal
del centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’algun membre de la
comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la
sessió per tal que informi sobre el tema o la qüestió corresponent.
Competències del consell escolar
a) Establir les directrius i realitzar propostes per a l’elaboració del projecte educatiu de
centre, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment, com també determinar els procediments
necessaris per a la revisió, sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre per
aquest reglament en relació a la planificació i l’organització docent.
b) Aprovar el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres
projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com a
documents integrats dins del projecte educatiu de centre, avaluar-ne el compliment i fixar
els mecanismes de revisió.
c)Aprovar i avaluar la programació general del centre que, amb caràcter anual, elabori
l’equip directiu, i respectar, en tot cas, els aspectes docents que són competència del
claustre, com també aprovar la memòria anual de final de curs on se’n reculli l’avaluació.
d) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats
complementàries i extraescolars i, si escau, menjador i transport, o qualsevol altre servei
que s’ofereixi a l’alumnat, aprovar-les i avaluar-les.
e) Aprovar el projecte de pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la
liquidació.
f) Conèixer les propostes del programa de direcció dels candidats al càrrec, i elegir el
director del centre.
g) Proposar la revocació de nomenament del director, en els termes previstos.
h) Aprovar la creació de comissions i òrgans de coordinació del centre, i assignar-los
competències, sense perjudici dels ja existents.
i) Concretar el calendari i l’horari escolar del centre, conforme a l’Ordre de la Conselleria
d’Educació i Cultura que els regula.
j) Decidir sobre l’admissió d’alumnes, amb subjecció al que s’ha establert en la normativa
vigent.
k) Resoldre els conflictes i imposar les correccions amb finalitat pedagògica que
corresponguin a aquelles conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència
en el centre, d’acord amb el reglament d’organització i funcionament, i les normes que
regulen els drets i deures de l’alumnat.
d) Aprovar els criteris pedagògics per a l’elaboració de l’horari de l’alumnat.
e) Aprovar la planificació general de les sessions d’avaluació.
f) Fer propostes sobre el pla d’acció tutorial i la utilització de material didàctic, i coordinar
les funcions referents a orientació, tutoria, avaluació i recuperació de l’alumnat.
g) Aprovar els criteris pedagògics i organitzatius per a l’elaboració dels horaris del
professorat.
h) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació pedagògica.
i) Fer propostes a la comissió de coordinació pedagògica per a l’elaboració del pla de
formació del professorat del centre, d’acord amb les seves necessitats.
j) Conèixer el pla d’activitats complementàries i extraescolars.
k) Elegir el responsable dels professors en el centre de professorat.
l) Conèixer la proposta de nomenament quant als coordinadors de cicle, de l’equip de
suport i de la comissió de normalització lingüística.
m) Elegir els seus representants al consell escolar.
n) Ser informat de les candidatures a la direcció i dels programes presentats pels
candidats.
o) Analitzar i valorar trimestralment la situació econòmica del centre.
p) Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar general del centre a través dels
resultats de les avaluacions i tots els altres mitjans que es considerin adequats.
q) Conèixer les relacions del centre amb les institucions de l’entorn.
r) Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació del centre que realitzi l’Administració
educativa o qualsevol informe referent al seu funcionament.
s) Col·laborar amb la Inspecció educativa i amb l’ Institut d’avaluació i qualitat del sistema
educatiu en els plans d’avaluació del centre.
t) Realitzar el procés d’autoavaluació del centre en els aspectes que són de la seva
competència, analitzar el procés d’ensenyament del centre i valorar-lo.
u) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria d’Educació i
Cultura.
2.1.2. Claustre de professorat
Funcionament del claustre
1. El claustre es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui
la direcció o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres, que hauran d’indicar els
temes que s’han d’incloure a l’ordre del dia. En tot cas, seran preceptives, a més, una
sessió del
claustre al principi del curs i una altra al final.
2. L’assistència a les sessions del claustre serà un dret i un deure per a tots els
components.
2.2. Òrgans de govern unipersonals i altres òrgans de participació
2.2.3. Relació i coordinació amb l’AMiPA
2.2.1 Equip directiu
Composició i competències de l’equip directiu
L’equip directiu del centre està format pels òrgans de govern unipersonals, que exerciran
les respectives funcions i competències, i hi actuaran de forma coordinada.
L’equip directiu, dirigit i coordinat pel director del centre, haurà de responsabilitzar-se de
les tasques següents:
a) Organitzar el centre i vetllar-ne pel bon funcionament.
b) Estudiar, i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i possibilitar
la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.
c) Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes del centre, i
col·laborar en les avaluacions externes del seu funcionament.
d) Organitzar i gestionar actuacions de caràcter preventiu que afavoreixin les relacions
entre els diferents col·lectius que integren la comunitat educativa i que millorin la
convivència al centre.
e) Garantir l’adopció de mesures necessàries per a l’execució coordinada de les decisions
del consell escolar i del claustre en l’àmbit de les respectives competències.
f) Establir els criteris per a l’elaboració del projecte del pressupost.
g) Elaborar la proposta del projecte educatiu de centre, que inclou el reglament
d’organització i funcionament, el projecte lingüístic de centre, i altres projectes que en el
seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també elaborar la
programació general anual i la memòria de final de curs, i vetllar-ne per la correcta
aplicació.
h) Impulsar els plans de seguretat i emergència del centre, responsabilitzar-se de
l’execució periòdica dels simulacres d’evacuació i avaluar-ne les incidències.
i) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria d’Educació i
Cultura.
L’equip directiu podrà convidar a les seves reunions, amb caràcter consultiu, qualsevol
membre de la comunitat educativa que consideri convenient.
Competències del director
a) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre cap a la consecució del projecte
educatiu, d’acord amb les disposicions vigents, i sense perjudici de les competències
atribuïdes al consell escolar del centre i al claustre de professors.
b) Exercir la representació del centre i representar oficialment l’Administració educativa en
el centre, sense perjudici de les atribucions de les altres autoritats educatives.
c) Complir i fer complir les lleis i altres disposicions vigents, i vetllar-ne per la correcta
aplicació al centre.
d) Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre, controlar-ne l’assistència al treball
i vetllar pel compliment de les normes d’organització i funcionament que afectin el
personal docent i no docent adscrit al centre.
e) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans col·legiats del
centre, com també de la comissió de coordinació pedagògica, i executar els acords dels
òrgans col·legiats en l’àmbit de la seva competència.
f) Administrar els ingressos, autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre i
ordenar-ne els pagaments, com també procedir a les adquisicions de mobiliari i
equipament, en el marc de les competències que la normativa vigent atribueix als centres i
retre’n comptes davant de les autoritats corresponents.
g) Visar les certificacions i els documents oficials del centre.
h) Designar els òrgans unipersonals de govern, els tutors i els coordinadors, com també
cessar-los, d’acord amb el procediment establert en aquest reglament.
i) Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar i
procurar els mitjans precisos per a la correcta execució de les seves respectives
competències.
j) Elaborar, juntament amb la resta de l’equip directiu, la proposta del projecte educatiu de
centre, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres
projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, la de la
programació general anual, d’acord amb les directrius i propostes del consell escolar i
amb les propostes formulades pel claustre i per les associacions de pares i mares
d’alumnes, com també vetllar-ne per la correcta aplicació i, a final de curs, elevar a la
Conselleria d’Educació i
Cultura la memòria anual sobre les activitats i la situació general del centre.
k) Fer efectiva la coordinació amb els centres educatius de la zona i amb altres serveis
socioeducatius, com també amb altres institucions de l’entorn.
l) Proporcionar la informació que li sigui requerida per les autoritats educatives
competents i col·laborar amb la inspecció educativa en la valoració de la funció pública
docent.
m) Facilitar informació sobre la vida del centre als diferents sectors de la comunitat
escolar.
n) Supervisar els assumptes relacionats amb la gestió del menjador escolar, del transport
escolar i de tots els altres serveis que ofereixi el centre, en els termes previstos en la
normativa vigent i en les instruccions del seu desenvolupament, amb facultat de dictar
directrius per corregir situacions de funcionament anormal del servei.
o) Afavorir la convivència en el centre i vetllar per l’aplicació del procediment per imposar
les correccions que corresponguin, d’acord amb les disposicions vigents, el que disposa el
reglament d’organització i funcionament, i en compliment dels criteris fixats pel consell
escolar.
p) Assignar l’horari al professorat, elaborat prèviament per la prefectura d’estudis, d’acord
amb els criteris pedagògics establerts pel claustre i la normativa vigent.
q) Atorgar al personal del centre permisos i llicències, en els termes establerts a l’efecte
per la Conselleria d’Educació i Cultura.
r) Afavorir l’avaluació de tots els projectes i activitats del centre, i col·laborar amb
l’Administració educativa en les avaluacions externes que periòdicament es duguin a
terme.
s) Garantir el dret de reunió del professorat, de l’alumnat, dels pares, les mares o els
tutors legals dels alumnes, i del personal d’administració i serveis.
t) Altres funcions que, per disposicions de la Conselleria d’Educació i Cultura, siguin
atribuïdes als directors de centre.
Competències del cap d’estudis (en el nostre cas fa les funcions la directora del
centre per no poder disposar de la figura de cap d’estudis)
a) Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal docent
en tot allò relatiu al règim acadèmic.
b) Substituir el director en cas d’absència o malaltia.
c) Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament
d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu
moment
determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també del projecte curricular i de la
programació general anual del centre, i vetllar-ne pel compliment.
d) Coordinar les activitats de caràcter acadèmic, d’orientació i complementàries de
professorat i alumnat relatives al projecte educatiu, projectes curriculars d’etapa i
programació general anual, i vetllar-ne per l’execució.
e) Elaborar, en col·laboració amb la resta de l’equip directiu del centre, els horaris
acadèmics de l’alumnat i del professorat, d’acord amb els criteris aprovats pel claustre i
amb l’horari general inclòs en la programació general anual, com també sotmetre’ls a
l’aprovació provisional del director, i vetllar-ne pel compliment estricte.
f) Elaborar la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la
naturalesa de l’activitat acadèmica, oït el claustre.
g) Coordinar i dirigir l’acció dels equips de cicle, de l’equip de suport, de l’equip
d’orientació educativa i psicopedagògica dins el centre i dels tutors conforme als plans
d’orientació
educativa i d’acció tutorial.
h) Recollir, en la programació general anual, el pla de formació del professorat del centre,
elaborat per la comissió de coordinació pedagògica a partir de la proposta formulada pel
claustre, i organitzar, amb la col·laboració del representant dels professors en el centre de
professorat, les activitats del centre de manera que es possibiliti l’execució del pla de
formació del professorat.
i) Coordinar l’activitat docent del centre, amb especial atenció als processos d’avaluació i
adaptació curricular.
j) Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir, per delegació del director,
les sessions d’avaluació de final de cicle o etapa.
k) Establir la coordinació entre les diferents etapes educatives.
l) Organitzar l’atenció i la cura de l’alumnat en els períodes d’esplai i en altres activitats no
lectives.
m) Coordinar i impulsar la participació de l’alumnat al centre, i facilitar-ne i orientar-ne
l’organització.
n) Establir els mecanismes per corregir absències imprevistes del professorat, atenció a
l’alumnat o qualsevol eventualitat en el normal funcionament del centre.
o) Establir els mecanismes de coordinació amb els diferents centres educatius de la zona.
p) Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada pel director dins l’àmbit de la seva
competència.
Competències del secretari
a) Ordenar el règim administratiu del centre, de conformitat amb les directrius del director.
b) Actuar com a secretari dels òrgans de govern col·legiats del centre, estendre acta de
les sessions i donar fe dels acords amb el vistiplau del director.
c) Substituir el director en cas d’absència o malaltia, en aquells centres que no disposin
decap d’estudis o en el cas que aquest també sigui absent.
d) Custodiar els llibres i arxius del centre.
e) Expedir les certificacions que sol·licitin les autoritats i les persones interessades.
f) Realitzar l’ inventari general del centre i mantenir-lo actualitzat.
g) Custodiar i disposar la utilització dels mitjans audiovisuals i informàtics, del material
didàctic i del mobiliari o qualsevol material a inventariar.
h) Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal
d’administració i serveis adscrit al centre.
i) Elaborar l’avantprojecte de pressupost del centre d’acord amb les directrius del consell
escolar i oïda la comissió econòmica, si existeix.
j) Ordenar el règim econòmic del centre, de conformitat amb les instruccions del director,
portar la comptabilitat i retre’n comptes davant el consell escolar i les autoritats
competents.
k) Vetllar pel compliment adequat de la gestió administrativa del procés de preinscripció i
matriculació de l’alumnat, i garantir-ne l’adequació a les disposicions vigents.
l) Vetllar pel manteniment material del centre en tots els seus aspectes, d’acord amb les
indicacions del director.
m) Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament
d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu
moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també de la programació
general anual, juntament amb la resta de l’equip directiu.
n) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats
d’acord amb la normativa vigent.
o) Donar a conèixer i difondre a tota la comunitat educativa la informació sobre normativa,
disposicions legals i assumptes d’interès general o professional que arribin al centre.
p) Qualsevol altra funció que li encomani el director dins del seu àmbit de competència.
PROFESSORAT
Drets
Tots els drets laborals reconeguts al conjunt de treballadors.
Qualsevol dret reconegut com a funcionari públic docent i per la Constitució.
Deures
El professor que pugui preveure la seva absència amb antelació haurà de comunicar-la
prèviament al cap d’ estudis .Si l’absència era imprevisible, justificarà l’absència d’acord
amb el que disposa la Conselleria d’ Educació. Si per a qualsevol motiu ha de
deixar la classe, ho comunicarà a un membre de l’ Equip Directiu.
Serà obligatòria per a tots els professors l’assistència a les reunions a les quals siguin
convocats:claustre de professors, juntes d’avaluació, reunions de cicle i de nivell, d’equips
docents, etc…
Respectar la personalitat de cada alumne.
Evitar fer discriminacions entre els alumnes. Facilitar la integració dels alumnes al grup i
fomentar la seva participació en les activitats del Centre. Preveure comportaments i
actituds discriminatòries.
Individualitzar l’ensenyament, acomodant-se als coneixements i característiques de cada
alumne.
Mantenir contactes amb els pares dels alumnes dins l’horari previst i possibilitar una
coordinació entre pares i mestre.
Cooperar en el manteniment i bon ús del material i instal·lacions del Centre.
Acceptar les decisions del Claustre de professors, del Consell Escolar, de la Comissió
Pedagògica i de les autoritats educatives.
Conèixer i complir el ROF, el PEC i el PCC del Centre.
Encarregar-se de mantenir l’ordre dins l’aula així com que es respecti el mobiliari i les
instal·lacions.
Conèixer el “Protocol de Primers Auxilis i altres problemes de salut” i seguir-ne les
indicacions en qualsevol situació de risc (Aquest llibre el podeu trobar a:
dginnova.illesbalears.cat (Servei d’ Atenció a la Diversitat)).
Conèixer el Pla d’evacuació i l’ informe de Riscos Laborals del centre i seguir-ne les
indicacions en cas de simulacre i/o perill real.
Funcions
La programació i l’ensenyament de les àrees, matèries i mòduls que tenguin encomanats.
L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat, com també l’avaluació dels processos
d’ensenyament.
La tutoria dels alumnes, la direcció i l’orientació del seu aprenentatge i el suport en el seu
procés educatiu, en col·laboració amb les famílies.
L’orientació educativa i acadèmica dels alumnes, en col·laboració, si escau, amb els
serveis especialitzats.
L’atenció al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral de l’alumnat.
La promoció, organització i participació en les activitats complementàries, dins o fora del
recinte educatiu, programades pel centre.
La contribució perquè les activitats del centre es desenvolupin en un clima de respecte, de
tolerància, de participació i de llibertat per fomentar en els alumnes els valors de la
ciutadania democràtica.
La informació periòdica a les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels seus fills, com
també l’orientació perquè cooperin en aquest.
La coordinació de les activitats docents, de gestió i de direcció que els siguin
encomanades.
La participació en l’activitat general del centre.
La participació en els plans d’avaluació que determinin les administracions educatives o
els propis centres.
La investigació, l’experimentació i la millora contínua dels processos d’ensenyament
corresponent.
La inclusió de les ACIS dins les programacions didàctiques de les diferents àrees
(Instruccions de la DG de Planificació i Centres).
3. Les normes de convivència que afavoreixin les relacions entre els diferents
membres de la comunitat educativaS’ha produït un error: No s’ha trobat la font de referència
3.1. Normes de convivència que garanteixen els drets i els deures dels alumnes
3.1.1. Normes de convivència
Tot el professorat estam obligats a mantenir reserva, discreció i confidencialitat sobre
aquells aspectes de caire educatiu i/o personal o familiar referits a alumnes que puguem
conèixer dins l’aula, durant les entrevistes amb famílies o en el marc de l’equip docent.
Tot el professorat estam obligats a col·laborar i mantenir un bon clima de treball. Es així
que tractem amb respecte la resta de companys de feina, docents i no docents, i
mantenim amb ells una actitud positiva i de col·laboració.
Tot el professorat estam obligats a assistir puntualment a les classes i convocatòries
corresponents. En cas de retard el professorat emplenarà el full de justificació, que
facilitarà el cap d’estudis
Adscripció
Els tutors seran designats pel director del Centre, a proposta del cap d’estudis, oït l’equip
de cicle que exposarà les necessitats.
S’afavorirà la permanència del tutor amb un mateix grup d’alumnes durant cada un dels
tres cicles de primària.
Es tindrà en compte, en la mesura que sigui possible, les preferències del professorat,
que serà consultat per ordre d’antiguitat al Centre, segons siguin membres de l’equip
directiu, mestres definitius, suprimits, en expectativa de destí, en comissió de serveis o
interins.
Els professors d’ Educació Infantil que acabin el cicle (3,4,5 anys o 4,5 anys) podran
accedir voluntàriament a les places de suport per ordre d’antiguitat al Centre. Així mateix,
finalitzada la tutoria d’un grup de 3 anys, donades les característiques pròpies de l’edat i
que el cicle d’educació infantil són tres cursos, el tutor tindrà la possibilitat de continuar
amb el grup o triar una altra opció.
En cas que la dotació del professorat del Centre ho faci necessari, es podrà designar tutor
un professor especialista, sempre que el seu horari ho permeti.
Els mestres especialistes atendran, prioritàriament, les tasques docents pròpies de la
seva especialitat i la tutoria d’un grup, segons les necessitats de plantilla. Així mateix,
segons la seva disponibilitat horària i les necessitats del Centre, atendran la docència
d’altres àrees.
Per altra banda, també podran exercir la tasca d’acompanyants dels tutors en el cas de
sortides i de qualsevol activitat complementària.
El mestre d’educació infantil que no tingui assignada tutoria exercirà la funció de
coordinador de cicle en cas de no haver-hi voluntaris.
Substitucions
Atendre l’alumnat és prioritari. En cas d’absència d’un mestre (tutor o especialista) la seva
substitució es farà de manera immediata.
Les substitucions seran cobertes, inicialment, pel professorat amb sessions de lliure
disposició, tenint en compte un torn de rotació. En aquests casos el professor substitut
seguirà la programació d’aula preparada pel tutor o especialista del grup en la seva
programació setmanal/quinzenal prevista per a aquest període.
L’absència d’un tutor d’ Educació Infantil serà coberta per un mestre d’aquesta etapa que
no tingui assignada tutoria.
Justificació d’ absències
•Les absències del professorat es justifiquen mitjançant un imprès elaborat pel centre,
adjuntant-hi, sempre que sigui possible, el certificat corresponent.
•A l’ imprès es detallaran els dies i les hores d’absència, així com la causa. Només
s’anotaran les absències iguals o superiors a una sessió.
•Quan l’absència sigui motivada per malaltia, visita mèdica o altra causa que pugui ser
certificada es presentarà el certificat corresponent.
•Una vegada emplenat l’ imprès, juntament amb el certificat, s’entregarà al cap d’estudis
abans que acabi el mes en que s’ha produït l’absència.
•No serà considerada absència la produïda per fer tasques del centre degudament
autoritzades per la Direcció. En canvi, si que restaran reflectides les absències per cursos,
seminaris… a títol personal amb autorització de la Direcció.
•Els impresos oficials per sol·licitar permisos o llicències i la normativa que els regula, es
troba disponible al següent enllaç:
http://www.caib.es/sites/permisos/ca/que_concedeix_la_direccio_general-7507/
Disponibilitat del professorat en horari lectiu
Una vegada assignades les tutories i les especialitats, en el marc de la programació
general anual i en virtut de l’autonomia organitzativa del Centre, l’horari lectiu del
professorat es completarà amb:
•Substitucions del professorat absent.
•Activitats pròpies de coordinació docent.
•Suport i atenció a l’alumnat del nivell i/o cicle en el qual imparteix la docència.
•Participació en agrupaments flexibles, desdoblaments i/o reforços.
•Aplicació de projectes d’innovació educativa.
•Altres tasques que puguin sorgir al llarg del curs.
Les hores de reducció del professorat major de 55 anys s’han de dedicar preferentment a
suport a les tasques administratives del centre. Poden ser també: guàrdies, suport a
l’equip directiu, programa de reutilització de llibres de text.
Els professors majors de 55 anys tenen dret a una reducció horària segons la normativa
vigent.
Els professors, abans de la confecció de la quota del centre, han de comunicar a l’equip
directiu l’opció escollida.
Organització i distribució de les aules
Els cursos s’agruparan per cicles, corresponents els primers pisos als cursos més baixos,
seguint en ordre lògic i segons les disponibilitats d’espai, la distribució de les aules es farà
a nivell de cicle i atenent les necessitats d’organització i d’estructuració.
El cicle d’educació infantil és l’únic del centre que disposa d’aules a dos pisos. Les aules
de tres anys seran les 11, 12 i 13, les de 4 anys seran les aules 16, 17 i 18 i les de 5 anys
seran les 14, 15 i 24.
Temps d’esplai
El torn de vigilància del pati es farà de manera rotatòria i cobrint les ràtios establertes en
la normativa vigent.
En cas de pluja, l’alumnat de primària,farà el descans a les aules. Disposaran dels jocs i
dels llibres de lectura de les aules. Si el tutor ho considera adient, podrà baixar amb el seu
grup a la porxada fent-ne ell la vigilància. S’organitzaran dos torns de 15 minuts per a
aquells grups que decidesquin quedar a les seves aules: els primers 15 minuts estaran
amb el tutor
corresponent i els darrers 15 minuts hi haurà tres mestres de guàrdia a cada pis.
A educació infantil, els dies de pluja, els alumnes de 4 i 5 anys ocuparan el porxo dels
banys i l’espai cobert del pati de tres anys. Els grups de 3 anys sortiran al porxo on es fan
les files i al bocí de passadís interior que va cap a la sala de professors i biblioteca, amb
jocs més tranquils (construccions, contes…).
El torn de vigilància implica:
-La presència del professorat en els llocs assignats.
-L’atenció a l’alumnat que requereix la intervenció, l’ajuda o la resposta del mestre.
-L’atenció al desenvolupament de les activitats lúdiques.
-Vetllar per la seguretat de l’alumnat.
Foment de la igualtat
En la programació d’activitats educatives es tindrà cura de promoure la igualtat
d’oportunitats per als nins i nines, així com l’atenció a evitar els comportaments i les
actituds discriminatòries per qualsevol raó.
En particular, el centre posarà especial cura a revisar aquells materials, il·lustracions i
textos que s’utilitzin en els dossiers, les fitxes o els altres instruments de treball que
elabori el mateix centre.
Així mateix, el centre vigilarà que en l’ensenyament i en l’ús del llenguatge s’adoptin les
expressions i les formes no discriminatòries.
Conductes contràries a les normes de convivència i mesures de correcció
BOIB Núm,187 . Decret 121/2010 Núm.27839
Article 52
Faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe.
Les conductes que dificultin els drets dels companys.
La negativa reiterada a acudir a classe amb el material necessari o a esforçar-se per fer
les activitats indicades.
Els actes de desobediència, incorrecció o desconsideració vers un membre del centre.
Les actituds, les paraules o els gestos desconsiderats contra membres de la
comunitat.
El fet de causar danys lleus a les instal·lacions, al material o a membres de la
comunitat.
El deteriorament de les condicions d’higiene del centre.
La incitació o estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència.
La falta d’higiene personal o l’assistència a classe amb indumentària inadequada.
El fet de tenir el mòbil connectat dins el centre escolar i en qualsevol activitat
complementària
Article 53
.Conversar privadament amb l’alumne
.Reconèixer els fets i demanar disculpes.
.Reunir-se amb l’alumne i la família.
.Dur a terme activitats d’aprenentatge per interioritzar pautes de conducte correctes.
.Negociar acords educatius.
.Participar dins i fora del centre en programes específics (habilitats socials,
resolució de problemes…)
.Desenvolupar tasques relacionades amb la norma de convivència incomplerta (fins a cinc
dies lectius).
.Retirar durant la jornada escolar aparells electrònics o d’altre tipus que puguin
destorbar les activitats escolars.
.Amonestar per escrit.
.Comparèixer davant el cap d’estudis o director.
.Suspendre el dret a romandre al lloc on es dugui a terme l’activitat (el temps que duri la
sessió).
.Privar del temps d’esplai (màxim cinc dies).
.Suspendre el dret a participar en determinades activitats extraescolars o
complementàries dins i/o fora del centre (màxim quinze dies lectius) sempre que sigui atès
durant l’horari escolar.
.Canviar de grup (màxim quinze dies), després d’aquest període es valorarà
l’oportunitat de continuar amb el canvi o de retornar al seu grup.
.Suspendre el dret d’assistència a algunes o organitzada pels membres del claustre.
El fet de copiar o de facilitar que altres alumnes copiïn en proves que hagin de servir per
qualificar, o fer servir materials o aparells no autoritzats durant la seva execució.
L’alteració i/o modificació d’escrits i respostes (de pares i mestres), així com el fet de no
lliurar-los als seus destinataris.
Aquestes conductes prescriuen en el termini de tres mesos comptadors a partir
del moment en què han tingut lloc. a totes les classes després d’ haver-se
entrevistat amb els pares (màxim tres dies).
El cap d’estudis organitzarà la seva atenció dins el centre.
-Retirar el telèfon mòbil i deixar-lo apagat en custòdia a secretaria, garantint en tot
moment la privacitat del seu contingut, fins ser entregat al pare/mare/tutor.
.Suspendre el dret d’assistir al centre, fent els treballs acadèmics corresponents (màxim
tres dies lectius)
Conductes greument perjudicials per a la convivència al centre i mesures de correcció
BOIB Núm,187 . Decret 121/2010 Núm.27839
Article 57
Agressió física, amenaces o coaccions a qualsevol membre de la comunitat educativa.
Provocació d’altercats o conductes agressivesque impliquen un risc greu. Assetjament
escolar: insult verbal, rebuig social, intimidació psicològica, agressivitat física cap a uns
altres. Assetjament sexista: qualsevol conducta
contrària a la igualtat de dones i homes.Vexacions o humiliacions particularment de
component sexista, racial o xenòfob, o adreçats a alumnes amb discapacitat, amb
necessitats educatives específiques de suport o de nou ingrés.
Injuries, calúmnies i ofenses verbals, escrites o expressades per mitjans informàtics o
audiovisuals.
Difusió de rumors que atemptin contra l’honor o el bon nom.
Ús indegut d’aparells electrònics i l’enregistrament, la publicitat o la difusió de
continguts que afectin l ́ honor, la intimitat o la pròpia imatge de qualsevol membre de la
comunitat educativa.
Actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal: tabac, alcohol i drogues, o la
incitació a consumir-ne.
Danys greus a locals, materials o documents i
la sostracció d’aquests.
Suplantació de personalitat.
Falsificació, sostracció o modificació de documents acadèmics (escrit i digital).
Facilitar l’entrada al centre de persones no
autoritzades.
Article 58
Sempre que sigui possible s’ha d’emprar la negociació d’acords.
Quan no sigui possible:
.Desenvolupament de tasques relacionades amb la norma incomplerta.
.Desenvolupament de tasques acadèmiques.
.Reparació dels danys causats (entre sis i vint-i-dos dies lectius).
.Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o
complementàries dins i/o fora del centre (entre setze dies lectius i tres mesos)
.Canvi de grup.
.Suspensió del dret d’assistència a algunes o a totes les classes (entre quatre i vint-i-dos
dies lectius). El cap d’estudis ha d’organitzar l’atenció a l’alumne,
.Suspensió del dret al servei de menjador quan la conducta afecti l’àmbit d’aquest servei
(entre quatre i vint-i-dos dies lectius).
.Suspensió del dret d’assistència al centre (entre quatre i vint-i-dos dies lectius). Es
determinarà un docent que farà el seguiment d’aquest procés.
.Canvi de centre. Mesura excepcional que sols es farà efectiva quan la Conselleria
d’Educació hagi assignat una nova plaça escolar.
El director del centre és competent per imposar aquestes mesures de correcció.
Aquestes mesures prescriuen als sis mesos, exclosos els períodes no lectius
previstos en el calendari escolar de l’any en curs.
Article 61
En qualsevol moment de l’aplicació
Reiteració en un mateix curs escolar de conductes contràries a les normes de
convivència.
Actes d’indisciplina o insubordinació.
Qualsevol acte injustificat que pertorbi greument o impedeixi el normal desenvolupament
de les activitats.
Qualsevol conducta que suposi incomplir els propis deures quan vagi directament en
contra del dret a la salut, a la integritat física, a la llibertat d’expressió, de participació, de
reunió i de no discriminació, i del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels
membres de la comunitat educativa o d’altres persones.
Aquestes conductes prescriuen en el termini de tres mesos comptadors a partir de la data
en que s’hagin produït , exclosos els períodes no lectius previstos en el calendari escolar
de l’any en curs. d’aquestes mesures es podran adoptar
mesures provisionals.
Article 62
Abans d’aplicar les mesures de correcció de conductes greument perjudicials s’ha de
valorar la possibilitat de resoldre la conducta per conformitat de l’alumne i dels seus pares
o representants legals.
Article 63
En un termini màxim de sis dies lectius des del coneixement dels fets o conductes
mereixedores de correcció el director pot decidir la incoació d’expedient disciplinari i iniciar
el procediment.
Grup classe
Grup de referència
Els alumnes tenen dret a formar part d’un grup-classe de referència, a càrrec d’un mestre
tutor. Aquest agrupament és compatible amb altres fórmules organitzatives del treball
escolar al llarg de la jornada.
La pertinència de l’alumnat a un mateix grup-classe serà estable durant almenys un cicle
escolar complet. No obstant, es podrà proposar un canvi durant el cicle per qüestions
objectives d’aprofitament escolar o per transacció i acord amb la família, en interès de
l’alumne. També, quan correspongui a una mesura disciplinària ja sigui temporal o
definitiva.
En l’ inici de l’oferta educativa del centre, els grups paral·lels es formaran de manera
compensada quant a :
. Número d’alumnes
. Distribució de germans.
. Gènere.
. Dates de naixement.
. Llengua materna.
. Necessitats educatives especials i problemes socioeconòmics i culturals
associats.
. Procedència pel que fa a la nacionalitat.
. Existència d’escolaritat en l’ anterior cicle educatiu
. Dades recollides en anamnesi.
. Distribució equitativa pel que fa als noms propis que es repeteixen.
En les successives incorporacions es tindran presents aquests criteris per a una
continuïtat de la compensació d’ intergrups paral·lels.
Reagrupaments d’alumnes.
Els alumnes es reagruparan dos cops durant la seva escolarització al centre. Aquests
reagrupaments es faran de manera sistemàtica en acabar l’etapa d’educació infantil i en
finalitzar quart de primària.
La mesura de reagrupar els alumnes podrà servir per tal de:
-fomentar la capacitat d’adaptació dels infants a nous entorns socials.
-donar la possibilitat als alumnes de modificar rols negatius adquirits.
-millorar la convivència i les relacions al centre.
-afavorir el rendiment del grup classe en general i de l’alumne en particular.
-diversificar dificultats o problemes de rendiment acadèmic.
-renovar els grups d’amistats dels alumnes.
-treballar sistemàticament el coneixement, l’acceptació i la convivència amb nous
companys.
-rompre relacions perjudicials per als infants que poden haver sorgit dins un grup.
-evitar que es posin etiquetes als grups.
-compensar els grups pel que fa a alumnes estrangers o que presenten NESE.
En casos puntuals, a altres nivells també es podrà plantejar el reagrupament sempre que
l’equip docent ho consideri convenient.
El procediment a l’hora de fer els reagrupaments dels alumnes en acabar 5 anys i 4t de
primària serà el següent:
En el tercer trimestre del curs anterior:
-Realitzar dinàmiques, relacions i intercanvis entre els grups A ,B i C.
-Fer sociogrames.
En el mes de juny el tutor/a del grup fa una proposta a l’equip docent per tal de comentar
aspectes relacionats amb els criteris a tenir en compte:
Els criteris a seguir seran:
-Organitzar els grups en nivells heterogenis. En cap cas es realitzaran agrupaments per
nivells curriculars.
-Distribuir els alumnes que presenten conductes disruptives de manera equilibrada,
separant les relacions incompatibles.
-Equilibrar la quantitat de nins i nines.
-Repartir equitativament els alumnes amb necessitats educatives (NEE i NESE), pendents
de valoració psicopedagògica o que que acaben de ser donats d’alta com a alumnes
NESE, atenent el nombre i tipus de diagnòstic.
-Repartir equitativament els alumnes repetidors i nouvinguts.
-Tenir en compte la incompatibilitat entre famílies.
-Separar germans.
-Repartir equitativament l’alumnat segons la seva llengua materna.
-Tenir en compte el nivell maduratiu de l’alumnat.
-Afavorir que les relacions positives puguin continuar.
En acabar el curs es reuneixen els equips docents dels tres grups implicats, la orientadora
del centre i un membre de l’equip directiu. Si és el cas, els tutors/es d’alumnes repetidors.
Per a les sortides per ciutat es signarà una única autorització vàlida per a tota l’etapa
(infantil i primària).
En el cas que un alumne no hagi portat l’autorització corresponent, no podrà realitzar la
sortida i romandrà a una altra classe amb tasques preparades.
A cada sortida es lliurarà tota la informació a les famílies.
La ràtio alumnes/professors, serà l’ establerta a les instruccions de començament de curs.
Per tal de que cap nin quedi sense participar en les sortides per motius econòmics, els
pares s’hauran de posar en contacte amb el tutor corresponent o bé amb l’equip directiu
amb la finalitat de cercar possibles solucions.
Els grups en què hi participin alumnes amb NEE les relacions es conformaran d’acord
amb les seves característiques.
Si aquestes activitats afecten tot el centre es comunicarà a la Inspecció d’ Ensenyament.
En cas de no poder participar de l’activitat en el darrer moment, no es podrà retornar l’
import excepte en el cas d’una entrada i/o tiquet a abonar el mateix dia de la sortida.
L’alumnat de sisè d’educació infantil realitzarà unes colònies en acabar l’etapa.
El viatge de 6è es considera com a la finalització d’una etapa educativa després de la qual
els alumnes s’acomiaden de l’escola i d’alguns companys. Com la resta de sortides i
colònies està contemplada en la Programació General Anual com a activitat
complementària, en la qual són especialment els mestres acompanyants, els que prenen
la decisió sobre l’ adequació (lloc, seguretat, dates, activitats a realitzar, motius que
exclouen de l’activitat i
preu) segons les condicions que segueixen. L’objectiu d’aquest viatge és el comiat, té un
caire lúdic i es durà a terme fora de l’illa de Mallorca.
La nostra és una escola pública i com a tal no es pot organitzar cap activitat que pugi
resultar discriminatòria per a cap alumne.
La recollida de diners en comú és una oportunitat educativa per a tots, en la qual es pot
considerar que l’obtenció de fons és excusa del treball en grup. La tolerància, el respecte,
la negociació, la col·laboració, la responsabilitat, la participació dels nins en la mesura de
les seves possibilitats, el plaer de conviure…han de ser els valors que ens han de guiar en
l’organització de totes les activitats.
Diners i altres objectes de valor
Dins el recinte escolar i/o fora d’ ell (en les sortides programades), el professorat no es
farà responsable dels objectes de valor que els nins portin si no és el cas que aquests
hagin estat autoritzats o recomanats pels mestres responsables.
La correcta utilització d’aquest i la responsabilitat en el seu ús és de l’alumne.
No està permesa la utilització, per part dels alumnes, de telèfons mòbils ni aparells
electrònics dins el recinte escolar, ni a qualsevol activitat fora del centre, organitzada pel
claustre.
Circulacions internes
Per a l’organització de les activitats, es minimitzaran les circulacions internes de l’alumnat.
En qualsevol cas, s’efectuaran en ordre, sense ocasionar molèsties a altres membres de
la comunitat educativa i tutelades pel professorat corresponent. No es permetrà la lliure
circulació de persones adultes, alienes a la comunitat educativa, sense autorització de
l’equip directiu de l’escola.
Incidents, accidents, lesions i malalties
El professor que es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar, extraescolar o
complementària en la qual tingui lloc un accident, haurà d’atendre la situació produïda
amb els mitjans de què pugui disposar,actuant en tot moment amb la diligència
deguda,conforme al que estableix la normativa vigent.
Durant el temps que es localitza i fa acte de presència la família, i entenent que en aquest
moments els nins són responsabilitat directa de l’escola, si la situació es considera greu,
es posarà en contacte amb el servei 061 i es seguiran les recomanacions que directament
li faci el consultor mèdic alertat.
El director del centre avisarà, tan aviat com sigui possible, a fi que l’òrgan competent
pugui prendre les mesures adients de protecció de l’alumne accidentat, si escau, i
assabenti els pares,la mare o els tutors, o terceres persones perjudicades, sobre els fets
ocorreguts i el procediment establert per reclamar en via administrativa.
El director del centre formalitzarà el comunicat de la possible lesió en els bens o drets dels
particulars, i, sempre que hi concorrin les circumstàncies que puguin donar lloc
aresponsabilitat civil de l’ Administració.
El director haurà d’elaborar un informe detallat dels fets i circumstàncies que van envoltar
l’accident. Per elaborar-lo,el director tendrà en compte la versió dels fets donada, i
posteriorment ratificada per escrit, pel professor que tenia encarregada la direcció, la
vigilància o la custòdia de l’alumne en el moment de produir-se l’accident, i les
informacions verbals o documentals de què es pugui disposar. Aquest informe s’ha de
trametre, immediatament, a l’autoritat competent.
Els nins no podran venir a l’escola amb cap tipus de malaltia contagiosa. Es cridarà a les
famílies perquè venguin a cercar l’alumne que es sospiti que pot oferir perill de contagi. En
cas de pediculosi (polls) o altres paràsits s’informarà a la família per tal d’iniciar el
tractament corresponent. En el cas que sigui imprescindible administrar alguna medicació
dins l’horari escolar,cal adjuntar amb el medicament l’autorització signada pels pares així
com la dosi i
l’horari d’administració.
COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA
Decret 121/2010 (Num.27839):
Components
•El director del centre, que la presideix.
•El cap d’ estudis, que la presideix en cas d’ absència del director.
•L’ orientador del centre.
•El coordinador de convivència.
•Un representant del professors, elegit per ells mateixos.
•Un representant del personal d’ administració i serveis, elegit per ells mateixos.
•Un representant dels pares o tutors legals, designat per l’ associació de mares
i pares més representativa del centre.
•Un representant dels alumnes del tercer cicle, elegit entre els delegats i subdelegats dels
nivells de 5è i 6è de primària. (No serà convocat quan així ho decideixin els altres
membres de la comissió).
Funcions
Participar en l’ elaboració del pla de convivència i de les adaptacions i modificacions
posteriors.
Fer el seguiment de l’ aplicació del pla de convivència escolar i coordinar-la.
Coordinar i assegurar la coherència de totes les iniciatives destinades a millorar la
convivència que es duguin a terme al centre educatiu.
Col·laborar en la planificació i la implantació de la mediació escolar i la negociació
d’acords educatius.
Impulsar el coneixement i observança de les normes de convivència.
Elaborar la proposta d’ informe anual del pla de convivència.
Elevar al consell escolar del centre suggeriments i propostes per millorar la
convivència.
Funcionament
La comissió de convivència s’ ha de reunir, almenys, una vegada al trimestre per analitzar
les incidències produïdes, les actuacions dutes a terme i els resultats aconseguits en
relació amb l’ aplicació del pla de convivència, com també per elaborar i elevar a la
consideració del consell escolar del centre noves propostes per millorar la convivència.
En acabar el curs, la comissió ha d’avaluar i valorar el desenvolupament de les actuacions
previstes en la programació general anual per tal de reflectir-ho en la memòria de fi de
curs.
Aquest apartat s’ha de trametre a l’ Institut per a la Convivència i l‘Èxit Escolar abans del
dia 30 de setembre del curs següent.
MATERIAL ESCOLAR
.
5.5.3. Joguines
L’alumnat que porti joguines individuals de casa, ho farà baix la seva responsabilitat. No
es permeten les joguines bèl·liques.
5.5.4. Telèfons mòbils
L’alumnat que, per alguna necessitat, porti telèfons mòbils a l’escola o a qualsevol activitat
complementària, els haurà de mantenir desconnectats.
5.5.5. Vestuari
S’aconsella que tota la roba i les motxilles estiguin identificades amb el nom.
A l’educació Infantil
•Les peces d’ abric han de portar una cinta per poder-la penjar.
•Han de dur roba i calçat còmodes especialment per a les sessions de psicomotricitat.
A l’educació Primària
•Per a l’educació física cal portar roba i sabatilles esportives, també una tovallola petita.
La roba trobada es recollirà i guardarà, i passat un temps (especialment en acabar cada
un dels trimestres) serà entregada a una organització benèfica
5.6. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
5.6.1. Drets
El personal d’administració i serveis té els drets que li reconeix, en cada cas, la seva
pròpia normativa laboral.
Igualment, li corresponen els drets que reconeix la normativa en matèria educativa,
específicament el dret a participar en la gestió i control del centre, a través del seu
representant en el consell escolar.
5.6.2. Deures
El personal d’administració de serveis té el deure genèric de respecte als drets i llibertats
dels altres membres de la comunitat educativa.
El personal d’administració i serveis té el deure de respectar les normes del centre
contingudes en aquest reglament, així com altres normes de rang superior que resultin
d’aplicació en cada cas concret.
El personal d’administració i serveis té les obligacions inherents al compliment de les
funcions que té assignades.
5.6.3. Règim de funcionament
El règim de funcionament del personal d’administració i serveis serà el que resulti del seu
sistema de provisió reglamentari, així com de la normativa laboral que li resulti d’aplicació.
El director exerceix les tasques de cap de personal funcional del personal d’administració i
serveis adscrit al centre. A aquest efecte, establirà la coordinació oportuna amb l’entitat de
la qual depèn orgànicament aquest personal.
5.8. PLA D’EVACUACIÓ
5.8.1. Instruccions generals
La primera quinzena d’octubre tots els grups aula dedicaran una sessió de tutoria al
comentari del present pla d’evacuació.
5.8.2. Actuacions en cas d’emergència
Es considera situació d’emergència aquella que podria estar motivada per un incendi, un
avís de bomba, una fuita de gas, o qualsevol altre tipus d’alarma que justifiqui l’evacuació
ràpida de l’edifici.
El senyal per avisar que s’ha d’evacuar el centre serà el so continuat de l’alarma d’incendi
i/o de robatori.
Quan s’ engegui l’alarma, des de secretaria aniran a obrir les portes d’accés al pati i al
centre.
Es faran les cridades oportunes (112).Es desconnectarà el subministrament elèctric.
Quan es senti el senyal, tot l’alumnat, professorat i personal no docent, aturarà les
activitats que estigui realitzant.
En els cursos superiors l’alumnat més proper a les finestres les tancarà i el delegat
apagarà els llums. En els primers cursos serà el tutor l’encarregat.
L’alumnat deixarà totes les seves pertinences, es posarà en fila dins l’aula, fins a la porta;
romandrà en silenci i sortirà en fila i amb ordre, quan el professor ho consideri. El
professor comprovarà que no quedi cap alumne dins l’aula una vegada buidada,
comprovarà que els llums estan apagats i, finalment, tancarà la porta, empesa, sense
clau, després es dirigirà cap a la sortida d’emergència darrera dels seus alumnes.
El professorat que es trobi dins les aules properes al bany revisaran aquestes
dependències.
La sortida cap al pati es farà en silenci, sense acaramullar-se, i d’aquesta manera:
Primer sortiran els alumnes d’educació infantil seguits dels alumnes de 1r fins als de 6è

Esta entrada fue publicada en DOCUMENTS INSTITUCIONALS. Guarda el enlace permanente.