PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

CURS  2018 / 2019

INDEX 

1- Justificació. Context sociolingüistic del centre

            1.1 Marc normatiu

2- Objectius

3- El tractament de la llengua catalana

4-El tractament global de les llengües curriculars en els processos d’ensenayament i aprenentatge (catalana, castellana i estrangeres) amb l’objectiu de propiciar-ne la coordinació i la integració per tal de millorar-ne els resultats.

5- Plantejaments didàctics sobre els quals es fonamenta l’ensenyament de les llengües i com s’articula aquest ensenyament. Previsions metodològiques.

6- Motivació de la decisió d’incorporar l’ensenyament en una llengua estrangera tenint en compte la realitat del centre.

7- Especificació de les àrees que s’impartiran en cada una de les llengües.

8- Estratègies organitzatives i curriculars per desenvolupar la competència comunicativa en llengua oral en llengua catalana.

1- Justificació. Context sociolingüistic del centre

El projecte lingüístic ens serveix com a instrument  per la normalització de la llengua catalana, ja que és un objectiu bàsic del CEIP Sa Casa Blanca.

El català és la llengua vehicular del centre,  tant en les activitats d’aprenentatge com en les relacions dins de la comunitat educativa i de relació amb les institucions.

El resultat de l’estudi sociolingüístic que s’han fet ens indica que:

– Un 6’2% del nostre alumnat té com a llengua vehicular la llengua catalana.

– Un 93’8% de l’alumnat té la llengua castellana com a llengua vehicular, ja que les famílies de parla mixta empren normalment la llengua castellana. A més dins aquest grup queda inclòs l’alumnat de parla estrangera, els quals també empren la llengua castellana per comunicar-se.

1.1 Marc normatiu:

 • Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext. d’1 de març). Articles 35 i 1.
 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
 • Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística (BOCAIB núm. 15 de 20 de maig), modificada per la Llei 1/2016, de 3 de febrer (BOIB núm. 18 de 6 de febrer). Article 17 i següents.
 • Decret 100/1990, de 29 de novembre, regulant l’ús de les llengües oficials de l’Administració de la CAIB (BOCAIB núm. 154 de 18 de desembre).
 • Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 12 d’agost de 1994, sobre l’ús de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua vehicular en l’ensenyament no universitari (BOCAIB núm. 105, de 27 d’agost).
 • Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes Balears (BOCAIB núm. 89 de 17 de juliol). Article
 • Ordre del conseller d’Educació Cultura i Esports, de dia 12 de maig de 1998, per la qual es regulen els usos de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua d’ensenyament en els centres docents no universitaris de les Illes Balears (BOCAIB núm. 69 de 26 de maig). Articles 3, 4, 5 i
 • Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària i dels col·legis públics d’educació infantil i primària (BOIB núm. 120 de 5 d’octubre). Article 62.
 • Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 97 de 19 de juliol), modificat pel Decret

28/2016, de 20 de maig (BOIB núm. 64 de 21 de maig).

2- Objectius

 • Afavorir l’ús del català dins de la comunitat escolar.
 • Potenciar l’adquisició de la competència de l’alumnat en les dues llengües oficials oferint el suport necessari tant a nivell de material com personal per garantir l’us correcte tant del castellà com del català de l’alumnat una vegada acabi l’etapa de primària.
 • Treballar la llengua amb els alumnes nouvinguts. El nostre centre es caracteritza per l’arribada d’alumnes nous al llarg del curs. En aquests casos, els alumnes nouvinguts d’un altre país o una altra comunitat autònoma, que desconeixen la llengua catalana, reben suport, per tal que assoleixin tan aviat com sigui possible la competència lingüística que el permeti aprofitar el currículum propi del curs en el que estan matriculats.
 • Usar la llengua catalana com a llengua vehicular del centre, tant en les actuacions internes com en les externes, en la documentació administrativa, en l’ambientalització del centre i en tots els àmbits
 • Fomentar entre tots els membres de la comunitat educativa la tolerància i el respecte envers la diversitat lingüística com a font d’enriquiment personal i col·lectiu.
 • Treballar la competència comunicativa en llengua anglesa durant l’ensenyament infantil i  l’ensenyament primari.
 • Conèixer el patrimoni cultural, respectar la diversitat lingüistica i cultural del nostre poble.

3- El tractament de la llengua catalana:

Entre alumnes i mestres, s’emprarà sempre la llengua catalana.

Les reunions informatives generals es faran en català. Una vegada acabada la reunió es facilitarà tota la informació als pares que no entenguin el català.

La llengua vehicular, a les activitats extraescolars i serveis complementaris, ha de ser una continuïtat de la llengua d’ensenyament del centre.

Tota la documentació del centre es redactarà en català: actes (coordinacions, claustre, consell escolar, ..) , llibres de registre, correspondència, informes d’avaluació, gestió econòmica i

documentació pedagògica del centre. De forma excepcional, es redactaran en castellà les circulars informatives, si la família ho demana expressament o, en el cas de baixa d’un alumne, la documentació administrativa (informe

de trasllat, certificat acadèmic complet) per ser enviada al centre de destí (si aquest pertany a la resta de l’estat espanyol o l’estranger). A l’edifici escolar, els rètols, indicadors, cartells i altres informacions exposades estaran redactades en català.

4- El tractament global de les llengües curriculars en els processos d’ensenayament i aprenentatge (catalana, castellana i estrangeres) amb l’objectiu de propiciar-ne la coordinació i la integració per tal de millorar-ne els resultats.

Llengua catalana

La nostra proposta es basa en iniciar l’aprenentatge de la lectoescriptura en llengua catalana en l’etapa d’educació infantil i en la utilització d’aquesta llengua per al desenvolupament d’àrees no lingüístiques.

Es continuarà el procés al llarg de primer nivell de primària a fi d’aconseguir la plena competència oral i escrita de la llengua catalana.

Llengua castellana

La llengua castellana s’introduirà i es treballarà en tots els seus àmbits des del primer curs de primària.

Llengua anglesa

La competència oral es treballarà des de 4t d’educació Infantil i es continuarà al llarg dels primers nivells de primària.

La competència escrita s’introduirà a partir de primer i es treballarà i avaluarà de forma sistemàtica a partir de segon curs.

Dins l’aula d’educació infantil (3, 4 i 5 anys) es treballa de forma globalitzada i reben dues sessions setmanals de llengua anglesa.

5- Plantejaments didàctics sobre els quals es fonamenta l’ensenyament de les llengües i com s’articula aquest ensenyament. Previsions metodològiques.

Les llengües es treballen en totes les seves dimensions, oral i escrita, comprensió i expressió.

La lectura i l’escriptura es van introduint progressivament des d’infantil. El foment de la lectura es treballa de forma sistemàtica i continuada a través de les diferents àrees en diferents formats.

Per assolir una bona competència lingüística, hem de formar lectors i escriptors competents, per això es planifiquen activitats de lectura i escriptura que tenguin en compte les necessitats comunicatives i acadèmiques que té l’alumnat, sempre partint dels seus interesos en els diversos nivells. Es fa coordinadament a les àrees de llengua catalana i castellana de manera que hi hagi una continuïtat i coherència metodològica.

6- Motivació de la decisió d’incorporar l’ensenyament en una llengua estrangera tenint en compte la realitat del centre.

Tot i que no realitzam una materia no lingüística en anglès, el que si es du a terme son distints projectes dins l’area d’anglès. Es a dir, treballam continguts d’altres arees dins les hores d’anglès.

7- Especificació de les àrees que s’impartiran en cada una de les llengües.

Les àrees no lingüístiques i la materia de llengua catalana s’impartiran sempre en català.

L’area de llengua castellana i llengua anglesa s’impartiran en els seus respectius idiomes.

8- Estratègies organitzatives i curriculars per desenvolupar la competència comunicativa en llengua oral en llengua catalana.

Es realitzen desdoblaments sempre que els recursos humans i l’horari ho permeten per potenciar i treballar l’expressió oral en llengua catalana, per tal de millorar la competència lingüística dels nostres alumnes ja que la majoria tenen el castellà com a llengua materna i tenen moltes dificultats per expresar-se en català.

Esta entrada fue publicada en DOCUMENTS INSTITUCIONALS. Guarda el enlace permanente.