PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

INDEX

 1.INTRODUCCIÓ

            1.1.Titularitat

            1.2. Nivells educatius

 

2.DESCRIPCIÓ DEL CENTRE

            2.1. Situació geogràfica

            2.2. Descripció socio-econòmica de la zona i les famílies

            2.3. Serveis i institucions del centre i l’entorn

            2.4. Característiques físiques del centre

 

3.INTENCIONS EDUCATIVES DEL CENTRE

            3.1. Trets d’identitat:

                        Valors i objectius educatius

                        Llengua d’aprenentatge

                        Principis metodològics i pedagògics.

            3.2. Concreció del currículum aprovat pel claustre

            3.3. Avaluació

 

4.ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

            4.1. Òrgans de govern

            4.2. Professionals que hi treballen

            4.3. Estructura de participació de les entitats que incideixen en el centre (famílies,             equips d’orientació educativa i psicopedagògica d’atenció primerenca, serveis    socials, AMIPA…) 

 INTRODUCCIÓ

 1.1.Titularitat

El nostre centre és de titularitat pública. En els aspectes de funcionament, personal, pressupostos, plantilles, organitzatius, etc., s’ajusta als principis de la legislació vigent: Constitució, LODE, LOGSE, O.M. de 24 de juny de 1994, R.D. dels Drets i deures de l’alumnat 1995, ROC de 26 de gener de 1996, O.M. de 28 de febrer de 1996, Llei 3/1986 de 29 d’abril normalització lingüística, Decret 92/1997 de 4 de juliol ensenyament de i en llengua catalana, Decret 125/2000 de 8 de setembre l’ordenació general dels ensenyaments d’educació infantil i primària Illes Balears, Decrets 66/2001 i 67/2001, de 4 de maig, pels quals s’estableixen els currículums de l’educació infantil i de l’educació primària a les Illes Balears, respectivament. Decret 115/2001 de 14 de setembre, pel qual es regula l’exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent. LOMCE

1.2. Nivells educatius

La nostra escola és una escola d’Educació Infantil i Primària.

L’aula d’Educació Infantil està unificada. Les aules de primària solen estar per cicles i/o per cursos segons la quota d’alumnes i mestres que tenguem

Infantil, 1r (1r i 2n EP), 2n (3r i 4t EP) i 3r (5è i 6è EP), encara que els darrers anys hem fet alguns desdoblaments segons el número d’alumnes.

2.DESCRIPCIÓ DEL CENTRE

2.1. Situació geogràfica

El CEIP Sa Casa Blanca està situat a la localitat amb el mateix nom.

Sa Casa Blanca és un barri de Palma, situat a prop de Sant Jordi, de l’Aeroport de Son Sant Joan, i de Son Ferriol. El seu nom es deu a un hostal pintat de blanc devora el camí a Manacor, en el límit de les possessions de Son Mir, Son Aixaló, Son Cilis i Son Bauçà.

La possessió de Sa Casa Blanca tenia, l’any 1876, 51 quarterades, la majoria incultivables del Prat de Sant Jordi. Amb la dessecació del pantà, prospera l’actual nucli de població, el creixement del qual està actualment condicionat pel trànsit aeri de l’aeroport i el trànsit viari de la carretera de Manacor. Té uns mil habitants.

El desviament de la carretera ha fet que Sa Casa Blanca hagi guanyat en tranquil·litat i es veu un augment de població.

2.2. Descripció socio – econòmica de la zona i les famílies

El CEIP SA CASA BLANCA és un centre públic de la zona D de Palma. Actualment els alumnes de l’escola son de Son Ferriol, Sant Jordi, i de la part més propera de Palma. Molt pocs són residents a Casa Blanca. La gran majoria dels nostres alumnes son castellanoparlants. Amb un context social, econòmic i cultural divers. El percentatge d’alumnat estranger és d’un 70% aproximadament. Per aquest motiu, la nostra escola ha de donar suport i acollir aquests alumnes de la millor manera.

Aquest darrers anys, es pot observar que el nivell econòmic d’algunes famílies s’ha vist agreujat per la crisis i els seus pocs recursos repercuteixen a l’hora de participar en les  activitats o en no poder adquirir material. Per això, l’escola fa tot el possible per conciliar tot aquest tema. Des de la creació del Fons Social hem destinat els mateix a les famílies que més ho necessiten, tant per material com per algun servei o algunes activitats i sortides. D’aquesta manera queda coberta la necessitat dels alumnes amb economia més precària.

Recursos externs de caire social que donen suport al Centre i a les famílies

 • El Centre compta amb el suport de l’EOEP format per un orientador i una PTSC.
 • Els Serveis Socials municipals amb seu a Son Ferriol.
 • L’Associació de veïnats, amb qui participam conjuntament amb activitats.
 • L’Associació agrícola i de ramaders.
 • L’AMIPA que participa de forma activa.

2.3. Serveis i institucions del centre i l’entorn

El centre disposa d’un servei d’escola matinera amb horari de 7:30h a 9:00h i també amb un servei de guàrdia i custòdia de 14.00h-15.00h.

Les activitats extraescolars es fan de 14:00h a 15:00h, ja que de moment no tenim servei de menjador. A principi de curs s’ofereixen les diferents extraescolars possibles i es duen a terme aquelles que compten amb un nombre raonable d’alumnes. La gestió de les extraescolars és per part de l’Apima.

Aquestes són les institucions de l’entorn:

 • Centre Educatiu: CEIP Sa Casa Blanca.
 • Centre sociocultural: Associacions de veïnats.
 • Religiosos: Església de Sa Casa Blanca.
 • Esbarjo: Plaça amb jocs infantils.
 • Transport: EMT en freqüència.
 • Oci: dos bars.

2.4. Característiques físiques del centre

La nostra escola és un edifici antic que data de l’any 1929. En el seus inicis, hi havia dos mestres: un mestre per l’escola de nins i una mestra per l’escola de nines, amb dos habitatges per a cada un, situats a cada costat de l’escola de nines. Les escoles rebien els nins i nines dels horts i vaqueries del voltant.  L’escola de nines, va obrir durant el curs 1982. En aquell temps hi havia dues aules. Una d’Educació Infantil i una de Primària.

Avui en dia, hi ha una quota de nou mestres (4 d’ells amb destinació definitiva i la resta interins). També ve un mestre de religió un dia per setmana. L’estabilitat del professorat és una part essencial per la continuïtat d’una escola, sobre tot si és petita com la nostra. Els resultats acadèmics dels alumnes han estat més positius o menys segon la continuïtat del professorat, el fet de treballar amb un parell de cursos dins una mateixa aula fa que en un principi, sigui un poc difícil pel professor nouvingut, però durant el primer curs a l’escola ja es va formant la línia de feina que fa molt més fàcil, després, una continuïtat. El fet de poder seguir a l’escola, ens dona la seguretat d’anar avançant.

Actualment comptam amb sis aules, una d’Educació Infantil i cinc aules de Primària, amb diferents capacitats espacials. A la torre dreta del edifici hi ha una aula per la PT i una aula per l’AL (aquestes aules s’han habilitat fa uns quatre anys), un espai pel material escolar i pel material informàtic allà on també tenim els servidors, RAC, portàtils…material música

Gimnàs

Banys nins/mestres i banys nous torres

Patis (no coberts)

Trasters

L’escola presenta manca d’espai. De fet, no tenim sala de professors. Hem sol·licitat poder fer ús de l’escola de nins de Casa Blanca, però de moment no hem obtingut resposta. Allà voldríem tenir l’aula d’Educació Infantil i el menjador escolar.

Contacte

L’adreça de l’escola és:

Plaça Molins de Vent nº6

CP: 07199

Telèfon/fax: 971427269

El codi de centre: 07006551

El NIF: Q-0768034A.

El correu electrònic: cpsacasablanca@educaib.eu

3.INTENCIONS EDUCATIVES DEL CENTRE

3.1. Trets d’identitat

Valors i objectius educatius

Llengua d’aprenentatge

Principis metodològics i pedagògics.

Criteris organitzatius: assignació grup als mestres 2 cursos.

 • Centrar la tasca educativa de l’escola en el respecte d’un mateix.
 • Crear una línia metodològica unificada per a tota l’etapa de Primària.
 • Crear un ambient solidari, tolerant i participatiu.
 • Impulsar un projecte de centre que potenciï i estimuli l’aprenentatge. On els alumnes guanyin autonomia, al mateix temps que interaccionen per fer l’aprenentatge més significatiu. Aprendre a aprendre.
 • Atenció als diferents ritmes d’aprenentatge.
 • No perdre de vista el contingut fent un aproximament a ell des de les competències bàsiques.
 • Treball en col·laboració amb les famílies incentivant la participació i comunicació per la seva part.
 • Fomentar els valors de no discriminació.
 • Crear una escola que fomenti el respecte a les diferents formes ideològiques i religioses que cohabiten al nostre espai físic, social i cultural.
 1. Concreció del currículum aprovat pel claustre

S’ha elaborat un document específic on es recull la  concreció curricular del nostre centre.

3.3. Avaluació

Criteris generals

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat és contínua, tenint en compte el progrés dels alumnes en funció de les àrees del currículum i en relació als objectius i a les competències bàsiques.

S’han d’establir uns indicadors d’avaluació que siguin mesurables i quantificables.

Avaluació inicial

A principi de curs es durà a terme una avaluació inicial per conèixer el nivell de competència curricular del qual parteixen els alumnes. D’aquesta manera, també es poden detectar possibles dificultats d’aprenentatge individuals i establir un pla d’actuació per donar resposta.

Avaluació i atenció a la diversitat

L’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat ha de ser individualitzada atenent a les característiques pròpies de cada nin. Els alumnes amb NESE seran avaluats en funció del criteris establerts a la seva adaptació curricular.

Sessions d’avaluació

L’Equip Directiu coordina les sessions d’avaluació. A principi de curs es concreta el calendari d’avaluació a la PGA.

Es farà una sessió trimestral amb l’assistència de tot l’equip docent que intervé a cada aula. En aquestes sessions es comenta l’evolució d’aprenentatge de l’alumnat i es fan les observacions pertinents que quedaran recollides a l’acta d’avaluació.

4.ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

4.1. Òrgans de govern

Equip directiu:

Bel Amorós – Directora i cap d’estudis.

Maria Rosa Sabater Febrer – Secretària curs 2018-2019.

Consell Escolar:  Està format per l’equip directiu, canvi de l’equip directiu pot ser canvi al             Consell Escolar, 2 mares, 1 representant de l’AMIPA, 1 representant de l’ajuntament.

  4.2. Professionals que hi treballen

CLAUSTRE DE PROFESSORS I PERSONAL NO DOCENT.

Tutors:

– 3r, 4t i 5è EI: Ariadna Palomares i Antònia Cabanelles.

– 1r EP: Antònia Alorda

– 2n EP i 2r EP: Esther Julià

– 4t EP i 5è EP: Ana Pérez

– 6è EP : Daniel Reus

Especialistes:

 • Bel Amorós i Ana Pérez – especialistes d´anglés.
 • Ester Julià– especialista de música.
 • Daniel Reus– especialista d´educació física i TIC.
 • Pere Joan Pastor – mestre de religió.

Equip de suport:

 • Maria Rosa Sabater i Marina Garau – AL
 • Antònia Vidal – PT
 • PTSC i Orientadora amb visita al centre tres vegades al mes.

Personal no docent:

Ana González – tècnica de manteniment.

Francisca Ramis – dona de la neteja.

4.3. Estructura de participació de les entitats que incideixen en el centre (famílies, equips d’orientació educativa i psicopedagògica d’atenció primerenca,serveis socials, AMIPA…)

– L’APIMA és l’òrgan de coordina la  participació de les famílies en les activitats escolars. També desenvolupa algunes festivitats i celebracions. Gestiona els extraescolars de l’escola. Així mateix du a terme ajudes en la millora del centre i acondicionaments dels espais escolars. Aquest òrgan compta amb el seu propis estatuts i Junta Directiva. Periòdicament fan reunions on es tracten temes relacionats amb l’àmbit escolar.

– L’equip d’orientació acudeix al centre dues vegades per mes. Tot i que molts mesos, degut a festivitats i vacances solament acudeixen una vegada per mes. En aquestes estades al centre, revisen les demandes dels mestres en referència als alumnes que mostren unes dificultats específiques d’aprenentatge i també d’aquelles famílies que tenen dificultats socials.

Esta entrada fue publicada en DOCUMENTS INSTITUCIONALS. Guarda el enlace permanente.