PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CEIP SA CASABLANCA

Programació general anual ceip sa casablanca,  descargar PDF

INDEX

 1. Diagnòstic inicial.
  • Principals conclusions globals extretes de la memòria del curs anterior.
  • Principals conclusions globals extretes de l’avaluació de la PGA del curs anterior per part del consell escolar del centre.
 2. Objectius específics per al curs.
 3. Mesures per assolir els objectius proposats.
  • Pla d’actuació de l’equip directiu i dels òrgans col·legiats en vistes a assolir els objectius.
  • Mesures que s’adoptaran per a la seva consecució.
   • Àmbits d’intervenció.
    • Mesures a adoptar a partir de l’anàlisi dels resultats de les avaluacions internes i externes si n’és el cas.
    • Mesures a adoptar a partir de l’anàlisi de la Memòria del cursanterior.
   • Objectius mesurables i indicadors que permetin mesurar el seu assoliment. Freqüència de mesura.
   • Seqüència d’accions o actuacions a dur a terme per aconseguir els objectius i planificació temporal o termini d’execució.
   • Responsables de les accions.
 1. Organització general del centre.
  • Calendari i horari general del centre.
  • Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre (alumnat i professorat).
  • Calendari de reunions i avaluacions.
  • Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i les reunions col·lectives amb les famílies.
  • Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos.
  • Estat de les instal·lacions i equipaments.
 2. Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics.
  • Instruments o dades a utilitzar.
  • Accions a realitzar.
  • Òrgans responsables.
 3. Projectes institucionals, plans del centre.
  • Documents institucionals.
   • Plans d’actuació. Previsions per al curs.
    • Pla d’actuació del projecte lingüístic de centre. Línies prioritàries d’actuació de les contingudes en el PLC i situacions d’aprenentatge i activitats en llengües estrangeres.

6.1.1.3. Accions anuals del pla de convivència. Actuacions previstes per a la consecució dels objectius del pla de convivència que per a aquest curs es consideren prioritaris 6.1.1.4. Pla d’actuació anual de l’equip de suport (a EI i a EP).

6.1.1.5. Pla d’actuació (part B) dels orientadors de l’EOEP o dels orientadors a centre (a EI i a EP).

 • Plans per a la revisió, seguiment o modificació dels projectesinstitucionals (Si escau).

6.1.2.7. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

6.1.2.7.1. PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (PAD) – REVISAR

6.1.2.7.4. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) – ELABORAR

ANNEXOS

Annex 1. “Annex PGA”. Es correspon a l’apartat F, amb tots els seus subapartats (de l’F.1 fins a l’F.5) d’aquest document. Tot aquest apartat i subapartats, degudament emplenats, s’han de trametre al DIE juntament amb la PGA, de la qual formen part.

Annex 4. Programació de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars

 1. DIAGNÒSTIC INICIAL

1.1. MODIFICACIONS EN EL CONTEXT DEL CENTRE

PLANTILLA DE MESTRES

Aquest curs disposam de  6 mestres a jornada completa, 4 mestres a mitja jornada  (dues d’EI, una especialista d’anglès i una AL ) i un mestre de religió que ve un dia al nostre centre. D’aquesta manera, el claustre repartit de la millor manera que hem torbat per cobrir les necessitats dels infants. L’únic que destacaríem és que degut a les característiques del centre que compte amb un 37,10% d’alumnat NESE, tenir una sola PT fa que no es pugui atendre tant com seria necessari a l’alumnat que tenim repartit a totes les aules del nostre centre. A més, solament hi ha mitja AL  i la tutora d’infantil també cobreix algunes hores d’AL.

Tutors:

 • Educació infantil 3, 4 i 5 anys: Maria Garcias (jornada completa) i Ariadna Palomares (mitja jornada)
 • Carme Marí (mitja jornada) suport infantil i 1r i 2n primària.
 • Primer i segon curs: Maria Rosa Sabater (tutora del curs en desdoblament intern).
 • Tercer i quart curs: Esther Julià
 • Cinquè i sisè curs: Daniel Reus

Especialistes:

 • Bel Amorós i María Elena Aldana (mitja jornada): especialistes d’anglès.
 • Ester Julià: especialistes de música.
 • Daniel Reus: especialista d’educació física i TIC.
 • Pere Joan Pastor: mestre de religió.

Equip de suport:

 • AL: Maria Garcías i Sílvia Coll (mitja jornada)
 • PT: Antònia Alorda
 • PTSC : Joana Fernández i Orientador: Vicenç Nicolau

Equip directiu:

 • Bel Amorós: Directora i  Cap d’estudis.
 • Maria Rosa Sabater: Secretària.

Personal no docent:

 • Ana González: tècnica de manteniment.
 • Francisca Ramis: dona de la neteja.
 • Raquel López: ATE
 • Joana Marina Llabrés: Fisio
 • Sonia Divison: servei UVAI de la 0NCE

PERFIL DE L’ALUMNAT

Aquest curs, l’escola compta amb 69 alumnes, de moment, ja que a la nostra escola ens venen alumnes nous durant tot el curs, distribuïts en quatre aules:

 • Distribució de les classes per enguany:
 • Educació Infantil: un grup de 3,4 i 5 anys.
 • Educació primària:

Primer i segon curs: un grup

Tercer i quart curs: un grup

Cinquè i sisè curs: un grup

1.2. PRINCIPALS CONCLUSIONS GLOBALS EXTRETES DE LA MEMÒRIA DEL CURS ANTERIOR

EDUCACIÓ INFANTIL

La metodologia pròpia d’E.I. és bàsicament global,  implica que els infants aborden la realitat i els coneixements des de tots els àmbits, establint-hi múltiples relacions entre les coses noves i el que ja sap. D’aquesta manera es potenciarà un aprenentatge significatiu i funcional i l’atenció a la diversitat.

Les activitats partiran dels coneixements inicials i previs dels alumnes per tal d’adequar el procés d’ensenyament-aprenentatge a qualsevol infant. També es partirà de les seves històries i hipòtesis per tal de motivar als infants. Partir dels seus interessos és fonamental per trobar sentit en les activitats.

L’infant s’ha de sentir acollit, acompanyat, amb la confiança que té les seves necessitats bàsiques ateses i que serà escoltat en la seva globalitat. La relació individualitzada adult-infant, el to de veu i gests de l’educadora són fonamentals per establir aquesta relació empàtica i crear un clima de seguretat amb els infants.

S’establirà un ambient i unes relacions guiades pel respecte mutu i pel sentiment de confiança que promoguin el sentit de pertinença a un grup-comunitat, fomentar l’autoestima i l’autoconcepte de l’individu. Serà important considerar l’error com a font d’aprenentatge.

També fomentarem l’activitat i la interacció amb l’entorn. Els infants, com a agents del seu propi desenvolupament, constitueixen el pensament, per mitjà de la relació activa i directa sobre el medi. Per això es faran sempre que es pugui sortides al voltants de l’escola i altres excursions.

L’adequació de la mestra al ritme de la classe i a les seves necessitats respectarà l’atenció a la diversitat, que serà una de les claus metodològiques més adients. També s’introduiran nous materials i/o problemes relacionats amb els nuclis temàtics i amb els conceptes claus a treballar. L’actuació docent serà flexible i oberta, permetent així atendre a les necessitats educatives específiques.

Depenent de les necessitats farem feina en diferents agrupacions:

Activitats col·lectives: activitats més guiades per la mestra on els infants es senten part d’un grup. Per exemple converses, projectes de treball, contar un conte…

Petit grup: activitats i tallers que permeten actuar autònomament, respectar els diferents interessos, donar una atenció individualitzada i una interacció entre iguals.

Activitats individuals: dibuixos, creacions artístiques, alguns racons de joc, escriptura del propi nom,…

Desdoblaments:  farem desdoblaments setmanals tenint en compte l´edat i el nivell curricular de cada infant.

b) METODOLOGIA CONCRETA

Degut a l´elevada ràtio d’enguany a l´etapa d’educació infantil i a la diversitat d´alumnat, hem programat desdoblaments setmanals a la franja de psicomotricitat (3 anys per una banda i un altre desdoblament de 4 i 5 anys junts). Els alumnes de 3 anys rebran 2 sessions setmanals de psicomotricitat i els infants de 4-5 anys en rebran una.

També hi haurà una hora setmanal de desdoblament on els infants de 5 anys aniran a una altra aula per treballar conceptes de lectoescriptura i lògico-matemàtics.

TALLERS

Diàriament, durant la primera franja del matí, s’organitzaran tallers on les mestres faran una proposta d’un material en concret a un petit grup (uns 4 infants) per tal de treballar les habilitats i competències relacionades amb  l’art, la lògico-matemàtiques, la lectoescriptura, la motricitat fina i la motricitat gruixada.

De manera general en els tallers es pretenen treballar les següents habilitats:

-Habilitats de recerca: són les que ens informen del món: formular hipòtesis, reconèixer evidències, observar, formular qüestions, descriure, narrar, descobrir alternatives, verificar, predir, fer estimacions i mesurar, buscar alternatives, seleccionar possibilitats, fer consideracions rellevants, generar noves idees i solucions.

-Habilitats de conceptualització són les que usem quan interioritzem els coneixements i els hi posem nom: relacionar, fer distincions, establir diferències, formular qüestions, classificar, definir, seriar.

-Habilitats de raonament, per ampliar el coneixement amb el sol ús de la raó: justificar hipòtesis, aplicar regles, buscar i donar raons, argumentar, establir relacions causa i efecte,…

-Habilitats de traducció, perquè explicitem, apliquem o formulem el resultat del coneixement:

re-formular, transformar, explicitar, interpretar, connectar, relacionar, passar de l’oral a l’escrit i al revés, del dibuix a l’oral…

-Habilitats motrius: desenvolupar la psicomotricitat fina i la gruixuda.

JOC LLIURE

Es fa imprescindible destacar la importància del joc com a activitat pròpia d’aquesta etapa. El joc proporciona plaer i diversió, a més deixa un ampli espai per la lliure iniciativa, amb llibertat relativa. Cal recordar que es caracteritza per la simulació i aproximació al món adult (provar, assajar, comportaments, rols observats en els adults,). El joc també esdevé fonamental per al creixement físic, intel·lectual i social de l’infant, perquè quan l’infant juga es comunica, es coneix a sí mateix i coneix l’entorn, recerca el que ha vist i observat, desenvolupa noves habilitats i destreses, aprèn a compartir, a guanyar i a perdre, adquireix uns hàbits i valors. Per aquest motiu la classe s’organitza per racons amb la finalitat que els infants aprenguin jugant. Cada dia hi haurà una estona de joc per racons, que quasi sempre serà després del pati.

RACONS

Treballar per racons és una estratègia organitzativa que ens ajuda a donar resposta a les diferències als diferents interessos i ritmes d’aprenentatge que trobem a dins les nostres aules. El treball per racons els ajuda a ser conscients de les seves possibilitats, a valorar els seus avanços, a acceptar els errors, a continuar treballant,… També afavoreix l’autonomia de l’infant, i ajuda  a treballar hàbits d’ordre, l’ajuda a ser responsable amb el material i en el treball.

Organitzant la classe per racons tindrem una distribució que ens permetrà que petits grups estiguin treballant a la vegada però en activitats totalment diferents.

ASSEMBLEA

L’expressió oral és molt important a l’Educació Infantil. Els infants aprenen i milloren cada dia la manera d’expressar-se, la pronunciació, amplien el vocabulari, milloren la sintaxi,… Aquest creixement lingüístic s’aconsegueix escoltant i parlant.

Les assemblees que fem a la classe poden tractar diversos temes:

-La vida de l’aula, des de les seves rutines diàries (hàbits, càrrecs,…) fins els diferents esdeveniments quotidians, són una ocasió per treballar l’expressió oral.

-Parlem sobre les coses que estem aprenent, les activitats que fem cada dia, comentem els espectacles que anem a veure, les sortides que fem,…

-Parlem per compartir amb els altres les coses que ens han passat a casa (per exemple quan un infant ens comenta alguna cosa que ha fet durant el cap de setmana).

-També ens serveix per resoldre problemes i conflictes que s’han donat a classe o al pati, els implicats exposen el problema i entre tots/es analitzem la situació, com han actuat, si ha estat l’actuació correcta o si haurien d’haver actuat d’una altra manera.

DESDOBLAMENTS:

Mentre el grupet de 3 anys faci psicomotricitat (2 sessions setmanals) el grupet de 4-5 anys farà desdoblaments de lectoescriptura i lògicomatemàtiques i també a la inversa.

També farem una sessió setmanal de desdoblament flexible on el gran grup es veurà desdoblat en el grup de 3-4 anys que quedarà dins l´aula de referència i el grup de 5 anys que anirà a una aula de suport. Al llarg del curs tenim previst que hi hagi alumnat que canviï de grup segons el seu nivell curricular.

A partir de la figura de l’encarregat anirem realitzant les diferents activitats de les quals consta l’assemblea: passarà llista, mirant els infants que han vingut i els que no; posarà la data al calendari (dia, mes i any); observarà el temps (sol, núvols, sol i núvols, pluja,…); recordarà la dita del mes; mirarà l’horari del dia… Tot això els ajudarà a comprovar els canvis que es donen i a adquirir progressivament una noció del temps més realista. També es faran assemblees després del pati (si ha sorgit algun conflicte) i al final del dia per recordar el que hem fet i parlar un poc del que ens espera al dia següent.

PROJECTES

És possible que al llarg del curs sorgeixi la necessitat de fer algun projecte de treball, si és així donaríem resposta a aquesta necessitat i reajustaríem el nostre horari setmanal donant cabuda al projecte.

El treball per projectes implica una metodologia on el principal protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge és el propi infant, és ell el que va construint el seu propi aprenentatge, fa hipòtesis, les comprova, s’equivoca, aprèn de l’error,… Els temes a treballar sorgeixen dels seus interessos, dubtes, curiositats, d’una conversa de l’aula,… i es parteix dels seus coneixements previs i del que volen aprendre per començar la investigació. En aquesta manera de treballar la mestra fa de guia en un procés en el qual els infants són els encarregats de cercar informació, explicar-la i compartir-la amb els companys, ser capaços d’extreure dades de textos,…

Alguns projectes podran durar vàries setmanes i d’altres només dues o tres sessions, dependrà del tema a tractar, i els temes partiran o bé dels interessos dels infants (nom de la classe, un llibre que han dut,…) o bé el podrà introduir la mestra però sempre fent abans unes activitats d’introducció per engrescar la curiositat dels infants, ja que és un requisit fonamental per al bon funcionament de la investigació per projectes.

MOMENT DEL CONTE

Al llarg de la setmana es contemplaran moments per contar contes de varies  maneres: representats amb titelles, contats oralment amb o sense suport d’imatges, representats pels propis infants…

El conte apareix com un bagul ple de possibilitats de cara al desenvolupament de l’infant. És una font per sedimentar i enfortir els poders psíquics com són la imaginació, la fantasia, el paler i la sensibilitat. El conte ofereix la base per aconseguir un equilibri entre la realitat i el somni, molt important per fer front el món actual.

1r i 2n PRIMÀRIA

Aquest curs es treballa amb quadernets de feina de castellà i català que complementen la feina dels materials creats per la tutora que s’elaboren a partir dels interessos dels alumnes. Per altra banda, les matemàtiques es treballen amb una nova metodologia, Innovamat, un material dinàmic, manipulatiu i lúdic. Socials i naturals es treballen per projectes sense llibre de text.

Durant el primer trimestre tots els pares dels alumnes tendran una reunió amb la tutora per explicar la feina i els objectius que volem assolir durant el trimestre i per intercanviar opinions i realitzar un traspàs d’informació.

Les característiques de l’alumnat d’aquest grup fan que sigui molt necessari tenir algun mestre de suport pràcticament a totes les hores.

3r i 4t PRIMÀRIA

Es tracta d’un grup amb 11 alumnes,10 infants que anaven junts a cursos passats i un infant

nouvingut, arribat de Paraguay (no entén el català). A més, aquest infant havia començat el curs de 4t de Primària a Paraguay però al no poder-ho acabar ho està tornant a fer aquí. Es tracta d’un grup amb bons hàbits, amb interès i ganes per l’aprenentatge.

La classe ha tengut durant dos anys seguits a la mateixa tutora, que continuarà enguany amb elles i ells, encara que durant el primer trimestre i part del segon el grup comptarà amb una mestra substituta degut a la baixa de maternitat de la tutora.

Encara que contam amb el suport d’alguns llibres de text, la metodologia que duim a terme

està basada en l’aprenentatge significatiu, on aprenem partint dels interessos, curiositats i necessitats dels infants. Això aporta un major nivell de motivació per part del grup, així com que siguin elles i ells les protagonistes del seu propi aprenentatge.

Per una altra banda, es dediquen diferents moments a l’educació emocional, parlant d’emocions, posant-lis nom, ubicant-les al nostre cos i fent diferents activitats de mindfulness, focusing, expressió d’emocions…

Les àrees de Naturals i Socials les treballam a través de projectes, on, a partir d’un tema triat pel grup o d’una qüestió que se’ns ha plantejat ens feim diferents preguntes per aprendre i descobrir diferents temes.

Dedicam un temps al treball individual però també al treball en parelles, petit grup i gran grup.

Contam a més amb 3h de suport per part de la PT així com de 3 sessions per part de l’AL. A les àrees de castellà, català i matemàtiques contam amb el suport de llibres de text, però a més duim una metodologia globalitzada, on els aprenentatges de les diferents matèries s’inclouen en una mateixa activitat o projecte.

5è i 6è PRIMÀRIA

Enguany és continuarà treballant l’àmbit A de l’aprenentatge cooperatiu amb activitats que fomentin la cohesió del grup, el coneixement mutu i el treball de les emocions. També es consolidarà el treball de l’àmbit B amb les diferents estructures simples que s’aplicaran a totes les àrees.

A les llengües es potenciarà l’expressió escrita mitjançant activitats com el diari de cap de setmana, anàlisi de curtmetratges, relats breus, … I també es potenciarà l’expressió oral i corporal amb la preparació d’una obra de teatre.

A les matemàtiques es continuarà treballant d’una manera més propera, aprofitant els fets de la vida quotidiana per fomentar el seu aprenentatge amb l’ús de notícies, llista de la compra, elaboració de menús i receptes, figures geomètriques que trobam al nostre voltant, etc.

L’àrea que presentava més dificultats l’any passat eren les Ciències Socials. Enguany es definirà un vocabulari específic de cada tema, es realitzaran activitats més lúdiques, com concursos, elaboració de maquetes o projectes concrets, ús de mitjans audiovisuals, presentacions en grup, …

És un grup que té dificultats per centrar-se i atendre, per aquest motiu a les sessions de tutoria es treballarà l’atenció i la concentració amb activitats de mindfulness, discriminació auditiva, tècniques de concentració, tècniques de relaxació, etc.

Hi ha una sèrie de conclusions generals que es poden extreure de la memòria del curs anterior:

 • A nivell d’institucions (ajuntament i Conselleria IBISEC) hem aconseguit bastant en els darrers anys. De moment esperam la instal·lació, ja aprovada, d’una caldera per poder posar radiadors ja que la potència de llum no dona abast a l’hivern i l’escola està sempre freda. També vam sol·licitar el curs passat, la instal·lació d’una pèrgola o petit porxo al pati de primària. Aquesta sol·licitud es va fer a l’ajuntament ja que el nostre pati és la plaça del poble. La sol·licitud està una mica enquistada, ja que no trobam l’estament exacte on es faria factible. En referència a la infraestructura de l’escola, tenim ja la cessió per poder fer ús de l’escola de nins del poble. Ara el que esperam és que facin els arregles estructurals necessaris a l’edifici. Allà podríem tenir el menjador de l’escola i l’aula d’educació infantil. Arrel de tot això,l’objectiu per aquest curs, en referència a aquest punt és seguir demanant el que pesam que falta a l’escola. El més urgent ara és poder tenir una porxada a un dels patis ja que no en tenim cap.
 • Fins que tot això no sigui possible, la conclusió immediata seria l’adaptabilitat de cada curs en qüestió d’aprofitament d’espais i de recursos humans. És a dir, cada curs miram d’aprofitar al màxim els espais (no tenim sala de mestres per poder tenir una aula més ).Aquest estiu hem habilitat un dels quartets del pati d’educació infantil
 • Flexibilització d’agrupaments i desdoblaments d’alumnes per millorar el seu rendiment.
 • Pla d’actuació amb els alumnes repetidors i seguiment per què puguin aprofitar la repetició. Pla d’actuació amb els alumnes NESE i NEE.
 • Davallar el nombre d’alumnes amb retard d’assistència i amb absentisme.
 1. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 2019-2020
  • A NIVELL ACADÈMIC I PEDAGÒGIC
   1. Comprendre i produir missatges orals i escrits en català i castellà, atenent diferents intencions i contexts de comunicació, així com comprendre i produir missatges orals i escrits senzills i contextualitzats en una llengua estrangera, a partir del segon cicle.
   2. Comunicar les seves opinions, vivències i sentiments utilitzant els diferents llenguatges: verbal, numèric, gràfic, plàstic, corporal, musical…
   3. Identificar i plantejar interrogants i problemes de la seva experiència diària, utilitzant els coneixements adquirits, els seus propis recursos i l’ajuda d’altres persones.
   4. Afermar de la seva autonomia en el dia a dia dins l’escola.
   5. Treballar amb els valors com a camí per aconseguir una convivència que promogui un aprenentatge global i enriquidor.
   6. Conèixer el medi natural i social i contribuir a la conservació i millora del medi ambient.
   7. Integrar els membres de l’escola en el seu medi, participant de les activitats culturals autòctones, al mateix temps que respectar les diverses llengües i cultures.
   8. Conèixer i cuidar el propi cos i contribuir al seu desenvolupament mitjançant l’exercici físic i la pràctica d’hàbits saludables i de qualitat de vida.
   9. Valorar el treball ben fet (manual, intel·lectual, artístic, esportiu…).

10.Valorar i gaudir del treball en equip dins l’aula i entre aules diferents.

11.Establir i seguir una mateixa metodologia de feina a primària tenint en compte els criteris curriculars.

 • A NIVELL ORGANITZATIU I DE GESTIÓ
  1. Fer servir tota la infraestructura mobiliària que tenim, és a dir, totes les aules s’aprofiten al màxim.
  2. Adequació de l’espai d’emmagatzematge i del servidor. Aquest punt ja està fet, ara la qüestió es fer un bon manteniment i aconseguir que tot estigui en ordre.
  3. Estructuració dels horaris de les aules pel màxim aprofitament dels recursos humans.
  4. Desdoblaments flexibles en relació a l’estructuració dels horaris per la consecució d’uns resultats acadèmics millors.
  5. Reiterar en la sol·licitud de millores a l’escola per poder tenir més espai escolar. Volem habilitar l’altra quartet del pati d’educació infantil.
  6. Reorganització dels espais dels patis per donar un caire més educatiu a l’estona d’esplai. També es farà un pla de jocs de pati.
  7. Continuar amb la implicació dels pares i mares en aquest aspecte anterior.
  8. Incrementar la participació de l’APIMA en activitats escolars.
 1. MESURES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS PROPOSATS

 

 • PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU I DELS ÒRGANS COL·LEGIATS EN VISTES A ASSOLIR ELS OBJECTIUS

Per tal d’aconseguir els objectius d’aquest curs, l’equip directiu es proposa:

 1. Comunicar els trets metodològics que ens han de caracteritzar i estudiar-ho amb el claustre a les reunions de metodologia.
 2. Establir formes comunes de metodologia d’ensenyament a partir dels acords presos en les diferents reunions.
 3. Difusió dels documents existents al centre i comunicació dels que s’han de modificar per tal de que tots junts puguem reflexionar sobre el tema i treballar per la seva modificació.
 4. Fixar cada trimestre un calendari de reunions.
 5. Nomenar comissions de feina pels diferents àmbits educatius: comissió de material fungible, comissió ambiental i sanitària, comissió de festes i sortides, comissió de patis i comissió de convivència.
 6. Incentivar al professorat per a la participació als cursos de formació permanent. Aquest curs farem un seminari: Treball cooperatiu fase 3
 7. Fer un seguiment del nostre alumnat dins les tutories d’aula. Aquest curs seguim amb la figura del coordinador de pla de convivència ja que el curs passat va funcionar molt bé.
 8. Coordinar la participació dels mestres, alumnes, l’APIMA i famílies en actes, festes, tradicions, celebracions.
 9. Posar en funcionament la pàgina Web de l’escola.

10.Possibilitat de tenir compte de Facebook tancada d’aula

 • MESURES QUE S’ADOPTARAN PER A LA SEVA CONSECUCIÓ
ÀMBIT: CURRICULAR
Objectius:

•        Fomentar l’aprenentatge significatiu a cada àrea per desenvolupar un pensament crític en els alumnes dins els diferents nivells educatius.

•        Augmentar la competència lingüística i matemàtica.

•        Fomentar el joc i el treball  cooperatiu.

LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS RECURSOS RESPONSABLE
– Elaborar projectes interdisciplinaris on es pugui dur a terme un aprenentatge significatiu mentre es treballen les àrees en conjunt. – Relació d’activitats que conformen els distints projectes. – Realitzar treballs cooperatius per donar forma als projectes. – partir dels interessos dels alumnes per concretar els projectes a treballar.  – Materials pedagògics diversificats. – Tutors, mestres especialistes i de suport. Equip docent.
– Realitzar les

adaptacions curriculars i d’accés pertinents per donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes.

–              Agrupaments flexibles de nivell i intercicle.

–              Tallers de lectoescriptura i matemàtiques.

–              Activitats d’expressió i comprensió oral i escrita.

–              Reunions de coordinació docent.

 – Materials pedagògics diversificats. – Tutors, mestres especialistes i de suport. Equip docent.
-Fomentar l’ús del llenguatge en les tres llengües. – Aprofitar els seus punts d’interès per contextualitzar els continguts a treballar a les distintes àrees. – Activitats comuns a nivell d’escola contextualitzades en les festes populars i dates importants del curs. – Cançons, teatre, exposicions… – Reunions de coordinació docent.  – Materials pedagògics diversificats. – Tutors, mestres especialistes i de suport. Equip docent.
– Potenciar la comprensió dels – Activitats

diversificades i centres

– Materials pedagògics Equip docent.

 

enunciats matemàtics i

la resolució de problemes.

d’interès.

– Activitats comuns a nivell d’escola contextualitzades en les festes populars i dates importants del curs. – Aprofitar les distintes situacions de la vida quotidiana per treballar la competència matemàtica.

diversificats. – Tutors, mestres especialistes i de suport.
– Estructurar les zones de pati amb jocs dirigits.  Jocs dirigits al pati. – Material lúdic. Equip docent.
ÀMBIT: COMUNITAT EDUCATIVA
Objectiu:

•    Fomentar la participació activa de les famílies en les activitats del centre.

LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS RECURSOS RESPONSABLE
-Promoció de l’APIMA als pares/mares/tutors dels alumnes remarcant la seva funció com representants de les famílies dins la comunitat educativa. – Informar de la importància de formar part i col·laborar amb l’APIMA.

– Convocar reunions periòdiques amb l’APIMA

–              Presentació de l’APIMA a principi de curs.

-Augment del número de socis.

–              Elaborar actes dels acords presos a les reunions realitzades. – Increment de la participació en les activitats, festes, celebracions. – Avantatges de ser soci.

–              Circulars, cartells.

–              Recursos humans de les famílies.

-Instal·lacions del centre. – Contribució econòmica en

activitats i en materials escolars.

– Equip directiu. – Junta directiva

APIMA.

–  Actualitzar periòdicament la Web de l’escola i

posteriorment crear una revista escolar.

– Comissió Web-revista. – Recursos tecnològics. – Coordinador TIC i secretària.
ÀMBIT: INFRAESTRUCTURES
Objectiu:

•        Muntar una biblioteca al quartet habilitat del pati d’educació infantil.

•        Aconseguir l’habilitació del quartet del pati d’educació infantil.

•        Continuar amb les gestions per que es duguin a terme les reformes pertinents per poder  fer ús de l’edifici de l’antiga escola de nins.

•        Fer un seguiment de la sol·licitud d’instal·lació d’una caldera i radiadors.

•        Insistir en la necessitat d’instal·lar un petit porxo al pati de primària.

LÍNIES D’ACTUACIÓ INDICADORS RECURSOS RESPONSABLE
– Insistir en la sol·licitud de millora del pati d’Educació Primària i en la instal·lació de la caldera. –              Jocs pintats a terra al pati de Primària i adequació del jardí. – Reiterar la solicitud de muntatge d’un porxo.

–              Reunió amb IBISEC.

–              Ajuntament.- Conselleria. – Claustre de mestres.

–              APIMA.

– Equip directiu
–              Mantenir ordenats els espais

d’emmagatzematge

(trasters del pati i aula servidor).

–              Muntatge de la biblioteca escolar.

–              Actualització del material de l’aula del servidor.

–              Trasters.

– Claustre de mestres. – APIMA – Claustre de mestres. – APIMA
 1. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE
  • CALENDARI I HORARI GENERAL DEL CENTRE

Horari general del centre

HORARI GENERAL DEL CENTRE: de 9 a 14,00 pels alumnes.

Dues possibilitats d´horari pels mestres:

 • Cada dia de les 8,50 a 15,00 divendres 14,15.
 • Cada dia a les 8,30. Sortida tres dies a les 14,10 i dos dies a les 15,00
 • Inici del curs: 11 de setembre
 • Els alumnes de Educació Infantil 3 anys, iniciaran el curs el dia 11 però durant la primera setmana, en horari reduït. Pot ser, tota una setmana o tres dies.
 • Fi de curs: 22 de juny
 • Vacances de Nadal: del 20 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
 • Vacances de Setmana Santa: del 09 al 20 d’abril, ambdós inclosos.
 • Dies festius: 12 d’octubre(dissabte), 1 de novembre, 6 de desembre, 8 de desembre (diumenge), 20 de gener, 28 de febrer festa escolar unificada, 1 de març i 1 de maig.
 • Festes de lliure disposició triades pel centre: 31 d’octubre, 2 de març i 4 de maig.
 • Consell Escolar: Està format per la directora del centre, 2 mestres, 2 mares, 1 representant de l’APIMA, 1 representant de l’ajuntament.

Activitats i sortides:

ACTIVITATS I SORTIDES
PRIMER TRIMESTRE
OCTUBRE Dia 21: Bunyolada per part de l’APIMA
Dia 28: Taller de rosaris.
Dia 30: Festa de les Ànimes i Halloween per part de l’APIMA.
NOVEMBRE Dia 26: Excursió “Conèixer els productors” (3r-6è primària)
Dia 29: Drum team (tota l’escola)
DESEMBRE Dia 18: Taller de dolços nadalencs
Dia 19: Concert de Nadal a l’església del poble
Dia 20: Xocolatada
Dia 20: Visita del patge reial organitzada per l’APIMA
SEGON TRIMESTRE
GENER Dia 9: Taller de màscares
Dia 10: educació viaria (primària)
Dia 15: Fogueró i torrada St. Antoni
Dia 31: Dia de la Pau
FEBRER Dia 12: Vine al Castell de Bellver (tota l’escola)
Taller de disfresses ( a concretar per cursos )
Dia 19-21: Viatge d’Estudis (5è i 6è primària)
Dia 24: Rueta Carnaval
MARÇ Dia 13: Sac de Jocs (tota la primària)
Dia 23: Separa i Recicla (1r – 4t primària)

Cicle humà de l’aigua (5è i 6è primària)

TERCER TRIMESTRE
ABRIL Dia 23: Dia del llibre
Dia 29: Contacontes de Sant Jordi (tota l’escola)
MAIG Dia 11: Circuit viari per educació infantil
Dia 19: Teatre en anglès “ Ma Liang and the magic brush” (3r – 6è primària)
Dia 21: Teatre en anglès: Millie Potter and her friend’s birthday (E.I. – 2n primària)
JUNY Dia 3: Granja-escola Es Molí d’en Joan Bea.  (tota l’escola)
Dia 17: Festa final de curs
Dia19 : Festa final de curs organitzada per l’APIMA
Pendent de confirmar data Contacontes “El laberint de l’ànima” ( E.I.)
Pendent de confirmar data Activitat “Del plat al conte” (E.I.)

4.2. CRITERIS PEDAGÒGICS PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS DEL CENTRE (ALUMNAT I PROFESSORAT)

Enguany les classes estan agrupades de la següent manera:

 • Educació Infantil : un grup de 3, 4 anys i 5 anys.

Primària:

 • Primer i Segon curs : un grup.
 • Tercer i quart curs : un grup.
 • Cinquè i sisè curs: un grup.

Els grups són aquests però en algunes assignatures es junten alguns grup.

Enguany hem seguit amb la distribució de sessions del curs passat. El fet de disposar de sessions d’una hora i altres d’una hora i mitja ha estat valorat molt positivament per tots els mestres.

S’ha tengut en compte que les àrees que requereixen més concentració s’imparteixin a les primeres hores del matí.

En relació a l’horari de suport, per les característiques d’aquesta escola arriben de manera continuada alumnes nouvinguts. Això fa que el número d’alumnes NESE augmenti durant el curs. Aquest augment, implica reorganitzar l’horari dels suports en funció de les necessitats del moment. Per tant, l’horari de suport, ha de ser flexible.

 • CALENDARI DE REUNIONS I AVALUACIONS

Cada dimecres a les 14:00h es fa una reunió de coordinació docent per fer traspàs d’informació, tractar els temes importants de cada aula i establir formes comunes de metodologia d’ensenyament.

Els dilluns,dimarts i dijous a les 14:00h es fan les reunions d’atenció als pares, mares i tutors, segons l’horari del tutor de l’aula.

AVALUACIONS CURS 2019-2020

1r TRIMESTRE NOVEMBRE/DESEMBRE 2019
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
6 Constitució
Vacances de Nadal
1a Avaluació
Sessió d’avaluació
Entrega de notes
2n TRIMESTRE FEBRER / MARÇ 2019
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
2ª Avaluació
Sessió d’avaluació
Entrega de notes
3r TRIMESTRE JUNY 2019
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Fi curs alumnes
3ª Avaluació
Sessió d’avaluació
Entrega de notes
 • PERIODICITAT I ORGANITZACIÓ DE LES ENTREVISTES INDIVIDUALS I LES REUNIONS COL·LECTIVES AMB LES FAMÍLIES

Sempre es fa una primera ronda d’entrevistes amb els pares a principi de curs. Després la periodicitat varia segons les necessitats dels alumnes i/o de les sol·licituds per part dels pares. De manera general, al manco es té una reunió trimestral amb les famílies.

 • MESURES PER A L’OPTIMITZACIÓ I L’APROFITAMENT DELS ESPAIS I RECURSOS

Com cada any, aquest curs, com ja s’ha dit anteriorment hem aprofitat al màxim les instal·lacions del centre. Tot i així, aquest curs es seguirà sol·licitant les millores que pensam són necessàries al centre.

 • ESTAT DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS

Les instal·lacions són antigues però cada any aprofitam al màxim cada espai que tenim. Malauradament per ocupar el 100% de l’espai necessitaríem algunes petites reformes que seguirem demanant. També farem el seguiment pertinent per tal de que es duguin a terme les reformes necessàries a l’escola de nins per tal de poder disposar d’ella el curs vinent.

 1. PLA PER A L’AVALUACIÓ, SEGUIMENT I VALORACIÓ DELS RESULTATS ACADÈMICS

L’avaluació serà continuada, significativa, flexible i adaptada a les característiques de l’alumnat i del grup-classe.

A principi de curs es farà una avaluació inicial per conèixer el nivell curricular dels alumnes. Durant el curs, l’avaluació serà contínua per fer un seguiment individualitzat dels alumnes i conèixer la seva evolució. A final de cada trimestre es farà una avaluació final. La suma de totes aquestes avaluacions es reflectirà als informes trimestrals que es donen a les famílies.

5.1. Indicadors 5.2.

Instruments o dades a utilitzar

5.3.

Accions a realitzar

5.4.

Òrgans responsable

5.5. Calendari
– Avaluació inicial – Proves escrites i orals. – Avaluar els coneixements previs de l’alumnat. -Tutors i especialistes. – Primera quinzena del curs.
– Avaluació contínua. – Proves periòdiques i registres diaris de l’alumnat. – Valorar l’assoliment dels objectius, conceptes, procediments i actituds a nivell curricular. -Tutors i especialistes. – Al llarg del curs.
– Avaluació final

Trimestre

– Proves finals trimestrals –               Valorar l’assoliment dels objectius, conceptes, procediments i actituds a nivell curricular.

–               Sessió  d’avaluació trimestral.

-Tutors i especialistes 1rT: 2-5 desembre

2nT: 9-13 març 3rT: 1 -5  juny

1rT:11 desembre

2nT: 18 març

3rT: 10 juny

– Avaluació final global La suma de tots les anteriors. – Valorar l’evolució de l’alumne al llarg de tot el curs. – Tutors i especialistes. Final de curs.
– Percentatges de puntuació 60% resultats proves d’avaluació

30% feina d’aula i

deures 10% actitud

– Valorar l’adquisició de les competències bàsiques. – Tutors i especialistes Al llarg de tot el curs.
 1. PROJECTES INSTITUCIONALS, PLANS DEL CENTRE
  • Documents institucionals
   • Plans d’actuació. Previsions per al curs

Aquest curs es revisaran i actualitzaran el

6.1.1.3. Accions anuals del pla de convivència. Actuacions previstes per a la consecució dels objectius del pla de convivència que per a aquest curs es consideren prioritaris

Durant aquest curs s’està elaborant el PAT i s’està revisant el PAD.

El nostre centre compta amb un 70% de professors definitius, en l’actualitat n’hi ha cinc: l’especialista d’anglès, l’especialista d’educació física, l’especialista de música, l’AL i la PT. Com més continuïtat hi hagi de mestres al centre serà més fàcil la implantació i seguiment de noves metodologies i estratègies pedagògiques.

Per aquest curs escolar 2019/20 es prioritzaran els següents objectius del Pla de Convivència:

 • Convertir el pati en un espai educatiu.

Aquest objectiu és una necessitat organitzativa, però també és una necessitat educativa. Al pati es donen una sèrie d’interaccions entre iguals i és necessari que els possibiliti un aprenentatge relacionat amb el desenvolupament social i personal de l’alumnat. És un lloc ideal per posar en pràctica tot el que s’ha treballat a classe referent a actituds de respecte, cooperació, solidaritat, no discriminació en funció del sexe, la procedència, la religió etc.

Molts dels conflictes apareixen durant el temps d’esplai, per aquest motiu és necessari donar-hi resposta. Per això, s’establiran diferents activitats a l’hora del pati, com per exemple, jocs de corda, jocs de pilota, jocs populars… i es distribuirà l’espai en diferents zones de joc. Els dies que plou molt o fa molt de fred els alumnes es queden a l’aula jugant a jocs de taula, llegint, parlant,etc.

 • Educar l’alumnat en la tècnica de la mediació com a recurs per a la resolució dels conflictes.

És la manera de resoldre constructivament els conflictes. Els conflictes són consubstancials a la vida però depèn de com els resolem, segons la solució el conflicte seguirà igual o augmentarà. Els càstigs com a norma general no solucionen la majoria dels problemes i no es repara el mal fet. Per aquest motiu s’intentarà resoldre els conflictes mitjançant la mediació.

Aquesta és una feina que s’ha de començar des d’infantil. Per resoldre els conflictes s’utilitzaran les següents tècniques: escolta activa, els cercles restauratius i les rutes afectives.

No únicament es treballarà la resolució de conflictes sinó que també es farà feina en la prevenció dels mateixos mitjançant activitats de cohesió de grup, cercles, activitats del programa Decideix, treball cooperatiu, etc.

Per poder aplicar-ho, el coordinador de convivència visitarà totes les aules, habitualment a l’hora de tutoria, juntament amb el tutor de cada curs. Durant aquestes sessions es resoldran els possibles conflictes que puguin sorgir i es realitzaran les activitats de prevenció abans descrites.

6.1.1.4. PLA D’ACTUACIÓ ANUAL DE L’EQUIP DE SUPORT

COMPONENTS DE L’EQUIP DE SUPORT

 • Orientador EOEP: Vicenç Nicolau Munar
 • Professional tècnic de serveis a la comunitat (PTSC): Joana Fernández Sureda.
 • Directora: Isabel María Amorós Amorós.
 • Mestra especialista en pedagogia terapèutica (PT) i coordinadora de l’equip de suport: Antònia Alorda Adrover
 • Mestra especialista en audició i llenguatge infantil (AL mitja jornada): Maria Garcias Alzina.
 • Mestra especialista en audició i llenguatge (AL mitja jornada): Silvia Coll Miralles.
 • Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE): Raquel López Maldonado.

PROFESSIONALS DE SERVEIS EXTERNS QUE INTERVENEN PERIÒDICAMENT

 • Fisioterapeuta escolar: Joana Marina Llabres Mateu
 • Professional de l’ EADIVI: Sonia Divisón Vives

INTRODUCCIÓ

La integració suposa el respecte per la singularitat de cada infant. Cada infant és diferent i la finalitat de l’equip de suport consisteix en facilitar que l’escola sigui un àmbit inclusiu que permeti l’alumnat NESE desenvolupar al màxim les seves capacitats i competències, sempre tenint en compte el seu ritme d’aprenentatge i les seves necessitats educatives específiques.

La comunitat educativa (i com a tal els membres de l’equip de suport) ha de potenciar totes les ajudes necessàries per tal de compensar les necessitats educatives de suport específic que presenti l’alumnat. Aquesta atenció a l’alumnat l’entenem tant de forma permanent com temporal durant l’escolarització a infantil i primària.

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE. IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DE LES NECESSITATS DE SUPORT AL CENTRE

Aquest centre es troba a un barri molt petit de Palma, situat a prop de Sant Jordi, l’aeroport i de Son Ferriol. És un centre unitari a diferents nivells educatius, la qual cosa suposa un nombre reduït d’alumnes però amb diferents nivells educatius dins una mateixa aula.

A cada una de les aules hi ha diversos alumnes NESE. Enguany disposam d’un dia setmanal d’orientador i dos dies mensuals de PTSC. També comptam amb una ATE a jornada completa des de finals d’octubre. No obstant, ens han reduït la quota de la mestra AL, quedant només a una mestra AL per tota l’escola.

La majoria de la població escolar del nostre centre és castellanoparlant i la meitat de l’alumnat del centre és de necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i com diu la LOMCE a l’article 14, aquests alumnes requereixen d’una atenció educativa diferent de la ordinària per presentar:

 1. Incorporació tardana al sistema educatiu (IT).
 2. Condicions personals o d’història escolar, derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, etc… (CPHE).
 3. Dificultats específiques d’aprenentatge (DEA) ja sigui: T.A., retard lleu i moderat de llenguatge, dislèxia, TDHA o TDA amb o sense desfasament a les àrees instrumentals, etc.
 4. Per presentar necessitats educatives especials (NEE).
 5. Altes capacitats (AACC).

L’equip de suport realitza una tasca d’intervenció i seguiment juntament amb els tutors/es, així com direcció. Així doncs, per donar resposta a tots els alumnes es poden prendre diferents mesures i modificacions en la metodologia, en els agrupaments dels alumnes, en el tipus de reforç educatiu, arribant si és necessari a l’elaboració d’adaptacions curriculars quan les necessitats de l’alumnat ho requereixen.

OBJECTIUS PRIORITARIS DEL SUPORT

Com a equip de suport els objectius a assolir durant aquest curs tenint en compte la realitat educativa del centre, les necessitats dels alumnes i la legislació vigent, seran els següents:

 • Facilitar un àmbit inclusiu que permeti l’alumnat gaudir de les situacions generals i comuns per al desenvolupament de les seves capacitats.
 • Potenciar les seves aptituds per a desenvolupar el caràcter diferenciador de cada persona.
 • Fer una tasca de detecció i prevenció de NESE a E.I. i primer cicle d’E.P, així com de l’alumnat amb situació de desavantatge sociofamiliar.
 • Donar suport en les activitats dins i fora de l’aula segons les necessitats de l’alumnat i fer el seguiment del procés d’aprenentatge.
 • Afavorir relacions   equilibrades   i   constructives   entre   la   comunitat   rebutjant qualsevol tipus de discriminació i respectant les diferències donades per  situacions socials, culturals, ètniques…
 • Assessorar i orientar en les estratègies organitzatives i metodològiques que facilitin una resposta educativa a la diversitat dins l’aula proposant diverses mesures d’organització, procediments, estratègies, metodologia i avaluació, adaptades a les seves necessitats individuals.
 • Mantenir una coordinació setmanal entre els diferents membres de l’Equip de Suport i, mínim, quinzenalment entre l’Equip de Suport i l’ EOEP.
 • Realitzar una coordinació periòdicaentre el tutor i l’equip de suport per programar les diverses actuacions conjuntes i afavorir el traspàs d’informació i millorar més els canals de comunicació entre tutor-EOEP.
 • Fer el seguiment de la resposta educativa i col·laborar en l’elaboració de l’informe corresponent de l’alumnat NESE.
 • Participar i ajudar als tutors en la planificació, elaboració, seguiment i avaluació de les adaptacions curriculars.
 • Col·laborar amb els tutors en l’adaptació del material, i en la seva recerca. Alhora s’anirà recopilant tot el material per atendre la diversitat de l’alumnat i oferir aquest servei com a font de recursos per a tot l’equip educatiu del centre.
 • Ajudar a millorar la relació família-escola. Assessorar i orientar les relacions amb les famílies i afavorir la seva implicació en el procés d’ensenyança-aprenentatge. Sempre que sigui possible, un membre de l’Equip de Suport assistirà a les reunions de tutoria amb els pares dels alumnes NESE.
 • Participar en les sortides escolars i altres activitats com festes, projectes i dinàmiques vàries com a part de l’equip educatiu del centre.
 • Col·laborar amb els serveis externs al centre així com facilitar i afavorir la coordinació de tots els professionals implicats amb l’alumnat com a àmbits d’actuació conjunts.

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS DE SUPORT

 • Coordinacions periòdiques entre tutors i equip de suport.
 • Coordinació setmanal entre els diferents membres de l’Equip de Suport i, mínim, quinzenalment entre l’Equip de Suport i l’ EOEP.
 • Coordinacions amb els serveis externs al centre implicats en els processos d’aprenentatge dels alumnes.

D’acord amb el decret 39/2011 del 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa (BOIB /05/2011 nº67), les mesures de suport podran ser de diversos tipus:

 1. a) Mesures generals
 • Accessibilitat i participació del procés d’aprenentatge.
 • Mesures que facilitin la permanència. Seguint els principis de normalització i inclusió, assegurant la igualtat i la no discriminació per qualsevol qüestió, així com el protocol d’absentisme.
 • Optimització i flexibilització. Els recursos personals i materials s’organitzen per donar resposta a les necessitats del centre i de la comunitat educativa.
 • Coordinació interna-externa. L’escola utilitza els seus recursos interaccionant amb l’entorn tant per a donar a conèixer la seva tasca com per aprofitar els recursos externs per tal de millorar-la.
 1. Mesures ordinàries

Les mesures ordinàries fan referència a aquelles estratègies organitzatives i metodològiques que possibiliten l’adequació curricular al context sociocultural del centre i a les característiques dels alumnes. Tenen com a fi proporcionar una atenció adequada a cada alumne per tal d’assolir objectius i competències de cada etapa.

La decisió d’adoptar determinades mesures ordinàries corresponen a l’equip docent amb l’assessorament de l’EOEP.

Algunes poden ser: adaptacions curriculars no significatives, adaptacions d’accés al currículum, suport en un grup ordinari, tallers, desdoblaments, grups flexibles, activitats de reforç, etc.

 1. Mesures específiques:

Les específiques són aquelles actuacions dirigides a l’alumnat de necessitats específiques de suport educatiu, les quals necessitaran l’avaluació psicopedagògica prèvia. Aquí ja es parla de:

 • Adaptacions curriculars significatives.
 • Flexibilitat de la durada dels ensenyaments (possibilitats de repetir EI o dos cops a Educació Primària, en casos extraordinaris com els NEE).

TEMPORALITZACIÓ

SETEMBRE – OCTUBRE:

 • Revisió de la documentació arxivada dels diferents casos, la memòria del curs passat, etc.
 • Col·laborar amb l’equip docent en la concreció de les diferents mesures per atendre la diversitat (ordinàries/específiques).
 • Col·laborar amb l’equip docent en l’elaboració de l’informe NESE i de les adaptacions curriculars.
 • Realitzar observacions a Infantil per a la detecció de possibles necessitats de suport, així com ajudar en el període d’adaptació dels alumnes que comencen EI 3 anys (durant els 15 primers dies del curs).
 • Elaborar els horaris dels membres de l’Equip de Suport.
 • Redactar el Pla d’Actuació anual.

NOVEMBRE – MAIG:

 • Dur a terme el Pla d’Actuació.
 • Modificar els horaris de suport, si escau, i les ACI en funció de l’evolució dels alumnes de NESE i de les possibles demandes.
 • Col·laborar en l’elaboració i adaptació de materials específics pels alumnes amb NESE.
 • Col·laborar en el seguiment i avaluació dels alumnes amb NESE.

JUNY:

 • Col·laborar en l’avaluació final i promoció dels alumnes amb NESE.
 • Valorar l’organització i tasques de suport a través de la memòria final de curs.
 • Tenir en compte l’adequació dels llibres al NCC dels alumnes NESE a l’hora de comanar el material per al curs vinent.

AVALUACIÓ

Al final de curs es recollirà en la memòria de l’equip de suport la valoració d’aquest pla d’actuació com a equip de suport i de cada un dels professionals que el formen. Aquesta avaluació inclourà la revisió de cada un dels apartats amb la intenció d’identificar si s’han portat a terme o no les activitats programades i/o si se n’han fet d’altres. Els diversos aspectes a avaluar seran:

 • Identificació i anàlisi de les necessitats de suport de l’escola.
 • Objectius de l’equip de suport.
 • Organització del suport, horaris i modalitat.
 • Organització de la detecció, identificació i valoració dels alumnes i el seu seguiment.
 • Avaluació i seguiment del pla d’actuació de l’equip de suport i del de cada un dels membres de l’equip.
 • Propostes de millora.

Indicadors per avaluar el pla d’actuació:

L’avaluació ens ha de donar informació sobre els diferents aspectes que conformen el pla d’actuació de l’equip de suport i ens permetrà modificar diferents aspectes del pla per anar millorant la nostra funció dins l’escola.

Els ítems seran els següents:

 1. S’ha informat als distints mestres sobre les necessitats educatives dels alumnes?
 2. S’ha elaborat el Pla d’actuació de l’equip de suport pel curs 2018/2019?
 3. S’ha realitzat les reunions de coordinació establertes?
 4. S’han elaborat/revisat les adaptacions curriculars?
 5. S’ha col·laborat amb els tutors en l’elaboració de l’Informe NESE durant el primer trimestre?
 6. S’ha col·laborat amb els tutors en l’avaluació de les adaptacions curriculars trimestralment?
 7. S’ha participat conjuntament amb l’EOEP i/o tutors en les reunions de pares dels alumnes NESE per afavorir la relació família-centre?
 8. S’ha col·laborat amb els tutors a passar proves inicials i finals?
 9. S’ha assessorat en les programacions d’aula proposant estratègies metodològiques que impliquin tècniques innovadores com a eina d’inclusió educativa?
 10. S’ha col·laborat amb els serveis externs al centre?

En definitiva, per avaluar el nostre pla d’actuació tindrem en compte principalment els objectius proposats en aquest com a punt de partida.

PLA D’ACTUACIÓ DE LES MESTRES D’AUDICIÓ I LLENGUATGE (AL)

D’acord amb el Reglament Orgànic de Centres i amb la normativa vigent, la mestra especialista en audició i llenguatge (AL) és la professional que dóna resposta a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu que presenta dificultats de comunicació (oral i/o escrita) i de llenguatge. Les funcions que portarem a terme són les següents:

 • Realitzar activitats educatives de suport a l’alumnat amb necessitats educatives i dur a terme intervencions directes o indirectes (pautes i assessorament a l’equip docent i/o famílies) amb l’alumnat que presenta dificultats de llenguatge. Es prioritzarà l’atenció a:

Alumnat amb NEE associades a discapacitat sensorial auditiva.

Alumnat amb NEE associades a trastorn de l’espectre autista.

Alumnat amb NEE associades a discapacitat intel·lectual.

Alumnat amb NEE associades a paràlisi cerebral.

Alumnat amb NEE associades a retard maduratiu.

Alumnat amb NEE associades a trastorns específics de llenguatge.

Alumnat amb NEE associades a dificultats de lectura i/o escriptura (en coordinació amb el mestre o la mestra de suport i la resta d’equip docent).

Altre alumnat que es consideri adient que rebi un suport més específic.

 • Col·laborar amb el professorat en la prevenció, detecció i valoració de dificultats de llenguatge i comunicació, especialment a les primeres etapes escolars.
 • Assessorar, sempre que sigui adient, sobre mesures organitzatives inclusives, així com participar en la planificació i el desenvolupament de les mesures educatives dirigides a l’alumnat amb necessitats educatives especials o amb dificultats d’aprenentatge de comunicació i llenguatge.
 • Col·laborar sempre que sigui necessari en l’elaboració d’adaptacions curriculars i informes NESE.
 • Participar en l’avaluació psicopedagògica quan sigui necessari.
 • Participar en el seguiment i avaluació de l’alumnat atès.
 • Assessorar, participar i col·laborar en els diferents programes que el centre desenvolupi per a la millora de la comunicació i llenguatge tant oral com escrit, incentivant, juntament amb l’equip docent, metodologies interactives per al desenvolupament i l’adquisició de la lectura i escriptura.
 • Assessorar en relació a aspectes lingüístics i de cohesió social. Ajudar a l’alumnat a utilitzar el llenguatge amb una finalitat comunicativa i com a instrument d’integració social.
 • Informar i orientar a les famílies o tutors i tutores legals de l’alumnat atès a fi d’aconseguir una major col·laboració i implicació en els processos d’ensenyament- aprenentatge.

10)Coordinar-se amb els professionals i serveis externs que intervenen en l’educació de l’alumnat atès sempre que sigui necessari.

Les decisions respecte a l’atenció prioritària de l’alumnat, a l’horari, a la forma d’intervenció, entre d’altres, és una decisió consensuada entre l’equip de suport i la directora en funció de les necessitats dels alumnes i del centre.

La intervenció educativa es durà a terme a l’aula ordinària i/o a l’aula de suport, en funció de les necessitats de l’alumnat.

Àmbits d’intervenció

Aquest curs 2019-2020 el centre disposa d’una mestra d’audició i llenguatge a mitja jornada a infantil i una mestra d’audició i llenguatge a mitja jornada a primària. Gràcies a aquesta disponibilitat es realitzen tallers de llenguatge a infantil i es dóna resposta a tots els nins amb NESE de manera individual tant dins l’aula com fora d’ella.

Educació infantil

El grup d’educació infantil és un grup unitari on trobam 2 alumnes amb RM, 1 alumne amb TEA i observarem les possibles dificultats de llenguatge al llarg del curs.

En aquest grup es fa suport un total de 3 sessions setmanals, una de les quals és un taller d’estimulació del llenguatge que es realitza a tot el grup-classe dins l’aula ordinària i que s’aprofitarà per fer observació i prevenció de les diferents possibles dificultats que afectin l’àmbit d’audició i llenguatge.

De manera més específica, es treballa amb l’alumnat NESE individualment i en petit grup fora de l’aula les pràxies, el buf, la discriminació auditiva, l’orientació espaial, la consciència fonològica, l’estructuració del llenguatge, l´atenció i la concentració, etc. També cap la possibilitat que al llarg del curs hi pogués haver noves demandes.

Educació primària – 1r i 2n

En aquest grup es realitzen 5 sessions i mitja setmanals, de les quals 3 i mitja són individuals o dins l’aula i 2 són compartides en petit grup amb alumnes de 3r i 4t. Hi trobam 1 alumne amb Retard maduratiu, 1 alumne amb Trastorn greu de conducta,  4 alumnes amb TGL i 1 alumne per condicions personals.

Educació primària – 3r i 4t

En aquest grup es realitzen 4 sessions i mitja setmanals, de les quals 4 són compartides en petit grup amb alumnes de 2n i 5è, i mitja individual o dins l’aula. Hi trobam 1 alumne amb altes capacitats, 2 alumnes amb TGL i 1 alumne per TA.

Educació primària – 5è i 6è

En aquest grup es realitzen 6 sessions setmanals, de les quals 2 són compartides en petit grup amb alumnes de 4t. Hi trobam 3 alumnes amb TA, 2 alumnes DI i 1 alumne amb TGL.

Recursos didàctics

Per a la intervenció amb els alumnes d’audició i llenguatge, treballarem amb material sobretot manipulable. Dins l’aula tenim diferents materials per treballar el joc simbòlic, el lèxic de diferents camps semàntics, la discriminació auditiva, les dificultats lectores, la fonètica i tot allò que engloba el procés de comunicació ja sigui oral o escrit.

Per a les pràxies i la correcta articulació, disposam d’un mirall dins l’aula.

Treballarem la comunicació i la comprensió amb diferents joguines, puzles, amb lots fonètics, d’accions, d’oficis, temporals, llibres específics de comprensió verbal i escrita.

Per treballar el reforç i desenvolupament de les activitats mentals bàsiques utilitzarem atenció selectiva, raonament lògic,… fent ús de jocs com el memori o com poden ser les targetes de semblances i diferències entre d’altres materials.

Per a la discriminació auditiva així com altres aspectes utilitzarem les TIC, aprofitant així aquesta eina per a motivar els alumnes en el seu procés d’aprenentatge.

Per estimular les funcions cognitives utilitzarem material específic com poden ser llibres i quaderns de dislèxia, entre d’altres materials per treball la lateralitat, les inversions gràfiques, sil·làbiques i numèriques.

PLA D’ACTUACIÓ DE LA MESTRA DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA (PT)

Els mestres de Pedagogia Terapèutica són els professionals dedicats a promoure la prevenció, atenció i desenvolupar la intervenció amb l’alumnat que presenta necessitats específiques de suport educatiu.

Desenvolupa les següents funcions:

 1. Proporcionar suport educatiu als alumnes amb necessitats educatives. Prioritzant:
  • Alumnat que presenta necessitats específiques de suport educatiu associades a necessitats educatives especials.
  • Alumnat que presenta altres necessitats específiques de suport educatiu. – Altres alumnes que es considerin adient que rebin un suport específic.
 2. Col·laborar amb el professorat en l’elaboració de les adaptacions curriculars i de la documentació que es derivi.
 3. Col·laborar amb els equips educatius en la concreció dels plans individuals i/o adaptacions del currículum així com en la preparació i adaptació d’activitats i material didàctic que facilitin l’aprenentatge i la participació en les activitats del grup classe ordinari.
 4. Col·laborar en l’elaboració de l’informe individual en el cas dels alumnes atesos.
 5. Participar en l’orientació de les famílies de l’alumnat atès, en col·laboració amb el tutor/a.
 6. Contribuir a la identificació de les necessitats educatives de l’alumnat.
 7. Participar en el seguiment i en l´avaluació de l’alumnat atès.
 8. Gestionar els recursos materials de suport del centre que permetin la millora dels processos d’ensenyament aprenentatge de tots els alumnes.

Àmbits d’intervenció

Durant l’any 2019-2020 el centre disposa d’una PT a jornada sencera que  proporciona suport a totes les aules intentant prioritzar i organitzar els horaris per tal de proporcionar el suport de manera més profitosa.

Educació infantil

Es tracta d’un aula unitària on es troben junts els nins i nines de tres, quatre I cinc anys. A l’aula trobam 2 alumnes amb RM, 1 alumne amb TEA ,1 alumna amb DM i DSV i 2 alumnes d’ IT.

Es durà a terme un suport de 3 hores setmanals, majoritàriament dins l’aula, podent fer petits grups fora de l’aula en sessions puntuals per reforçar certs continguts no assolits per part de l’alumnat amb NESE. Gran part del suport es dedica a la intervenció directa amb els alumnes, ajudant-los en les tasques quotidianes, potenciant la seva autonomia, millorant la gestió de les emocions, ensenyant estratègies per la socialització entre iguals, etc.

L’observació i l’acompanyament dins l’aula resulta fonamental en aquests cursos, per tal de fer deteccions precoços i dur a terme una feina preventiva.  Són molt importants les reunions o moments de coordinació amb la mestra per tal d’acordar estratègies d’actuació dins l’aula o amb alguns alumnes en concret, per avaluar el funcionament de les estratègies utilitzades i per tenir un traspàs d’informació actualitzat.

Educació primària- 1r i 2n

A aquesta aula  trobam 7 alumnes NESE d’un total de 11 alumnes: 1 alumne amb DM i DSV, 3 alumnes amb TGL, 1 alumne amb TGL i TGC, 1 alumne amb TDAH (presentat també problemes greus de conducta) i una alumna amb PES . D’ aquests 7 alumnes amb NESE, 5 requereixen suport de la mestra PT. Es duràn a terme 6 sessions de suport centrades en les àrees instrumentals i Cències Naturals. A les sessions de les àrees instrumentals es farà suport fora de l’aula fent diferents tipus d’agrupaments per poder així donar una atenció més individualitzada potenciant la lectoescriptura i els conceptes bàsics matemàtics. A la sessió de suport de Ciències Naturals el suport serà dins l’aula.

Educació primària – 3r i 4t

El grup està format per 12 alumnes, dels quals 7 presenten NESE: 2 alumnes de TGL,1 alumne de IT, 1 amb TA , 1 d’ IT i  2 alumnes amb AC, requerint suport de PT tots menys una alumna amb TGL. Es duràn a terme 3 sessions setmanals de suport dins l’aula centrades en les àrees instrumentals, al llarg d’aquestes sessions la tutora programarà previament activitats o dinàmiques a fer prioritzant l’expressió escrita i certs continguts matemàtics on solen presentar més dificultats, de tal forma que el suport sigui més funcional. Per altra banda, l’alumne de IT rebrà una sessió setmanal de immersió lingüísitca compartida amb 2 alumnes de IT de 5è d’Ed. Primària.

Educació primària – 5è i 6è

En aquest grup-classe trobam 21 alumnes, dels quals 12 presenten NESE: 1 alumne amb TGL (presenta un desfassament curricular de 2 cursos), 4 alumnes amb TA, 2 alumnes amb DI, 3 alumnes de IT, 1 alumna amb PES i 1 alumna amb AE+PSC. En aquest grup es duran a terme 5 sessions de suport:

 • 3 hores de suport a les àrees instrumentals dins l’aula o fora de l’aula en petit grup per reforçar determinats continguts on presentin més dificultats.
 • 1 hora de suport fora de l’aula de immersió lingüística pels 2 alumnes de IT vinguts enguany al centre, conjuntament amb 1 altre alumne de 4t d’ Ed. Primària.
 • 1 sessió de suport a Ciències Naturals dins l’aula o fora de l’aula en petit grup per reforçar determinats continguts on presentin més dificultats.

Recursos didàctics

Per tal d’afavorir que l’alumnat s’integri dins de la dinàmica de l’aula es consensuaran les directrius amb cada tutor, s’intentarà emprar sempre que sigui possible el llibre i/o les activitats de l’aula i si cal, activitats de reforç, o  material adaptat corresponent al seu nivell de competència curricular.

S’intentarà incorporar sempre que sigui necessari i possible ajudes visuals, àbacs, regletes, jocs ,activitats més dinàmiques i lúdiques, etc… Materials o jocs confeccionats per la mestra PT específics per atendre a necessitats concretes.

S’utilitzaran altres recursos com l’ordinador portàtil i/o de taula del mestre (pissarra digital), així com les tablets dels alumnes per potenciar i reforçar les competències bàsiques dels alumnes, així com la seva motivació, esforç, autonomia, constància, atenció i desenvolupament personal i emocional.

CRITERIS D’AVALUACIÓ (PT I AL)

D’acord amb l’article 20 de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa, l’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà continua i global i tindrà en compte el seu progrés en el conjunt de les àrees. S’establiran les mesures més adequades per a què les condicions de realització de l’avaluació s’adaptin a les necessitats de l’alumne amb necessitats educatives especials.

Tal i com es menciona al decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, els principis generals de l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes amb NESE s’han de regir per la mateixa normativa que la resta d’alumnes de diferents etapes. L’avaluació és competència del seu equip docent, assessorat pel servei d’orientació educativa.

Partint dels resultats de les avaluacions inicials així com de les informacions d’anys anteriors, es decidirà conjuntament quines actuacions i estratègies es faran servir en cada cas amb la finalitat d’assolir els objectius i competències bàsiques en cada una de les àrees.

A partir d’això, seguint la programació LOMCE de cada àrea (blocs, continguts i criteris d’avaluació- estàndards d’aprenentatge) els objectius curriculars i els criteris d’avaluació aniran en funció del grup classe i si cal en funció de les AC que requereixi cada alumne. Les adaptacions curriculars tindran la seva corresponent confecció, seguiment i revisió. La temporalització serà trimestral per veure el desenvolupament personal i emocional de cada alumne i les seves necessitats.

Valorarem diferents aspectes del desenvolupament general de l’alumne: capacitat intel·lectual, adquisició dels diferents fonemes, aptituds, atenció, percepció, memòria, desenvolupament emocional (trets de conducta, adaptació al centre,…), psicomotricitat (to muscular, control postural, predominança lateral,…) i lectoescriptura entre d’altres.

Tots aquests aspectes valorats, així com el procés d’avaluació dels alumnes, s’aniran tractant al llarg del curs a les reunions amb l’equip de suport i amb els tutors dels alumnes. Per tant, la comunicació entre tot l’equip educatiu i l’equip de suport, serà fonamental per a una correcta avaluació.

A part d’aquesta avaluació continua al llarg del curs, els diferents membres de l’Equip de Suport col·laboraran amb l’Equip Docent alhora de posar les qualificacions i observacions al Gestib.

6.1.1.5. PLA D’ACTUACIÓ DELS ORIENTADORS DE L’EOEP O DELS ORIENTADORS A CENTRE

Dels membres de l’EOEP vendran setmanalment a l’escola l’orientador i 2 dies mensuals la PTSC per a atendre les noves demandes d’intervenció, fer un seguiment dels casos i fer les revisions pertinents.

Es realitzaran reunions de coordinació amb l’EOEP els dijous de 12:00 h a 13:00 h o i/o de 14:00h a 14:30h.

EOEP PALMA 1

ORIENTADORA:  Vicenç Nicolau Munar

PTSC : Joana Mª Fernández Sureda

Calendari d’intervenció als centres no preferents i de suport a centres preferents que necessiten més atenció:

CEIP SA CASA BLANCA PTSC
SETEMBRE  19
OCTUBRE 3 , 17
NOVEMBRE 7, 21
DESEMBRE 5
GENER 9, 23
FEBRER 6. 13
MARÇ 5,19
ABRIL 2, 30
MAIG 7, 21
JUNY 4
PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ZONA 10

CENTRE: CEIP CASA BLANCA

ADREÇA: Plaça Molins de vent , 6

TELÈFON: 971427269

CORREU ELECTRÒNIC:ceipsacasablanca@educaib.eu

HORARI DEL CENTRE: 9 a 14hrs

MEMBRES EQUIP DIRECTIU: Isabel Maria Amorós Amorós (directora), Maria Rosa Sabater Febrer (secretària).

INSPECTOR ASSIGNAT: Maria Antònia Rossinyol                 .

SERVEIS: escola matinera.

SERVEI D’ORIENTACIÓ, TREBALLADORA SOCIAL EOEP PALMA 1
TÈCNICA DE SERVEIS A LA COMUNITAT (TS): Joana Mª Fernández Sureda TEMPS D’ATENCIÓ CENTRE (períodes lectius+complementaris): dijous quinzenal.
MEMBRES DE L’EQUIP DE SUPORT: Isabel Maria Amorós Amorós.

PT:Antonia Alorda

AL: Silvia Coll (mitja jornada)

 

EADIVI,   Fisioterapeuta escolar,  EAC,  EADISOC
OBJECTIUS DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ I DE L’EQUIP DE SUPORT

1.Atenció i intervenció al centre.

1.1. Atendre demandes psicopedagògiques i socials.

1.2. Col·laborar amb l’Equip de Suport.

1.           3.Assessorar i col·laborar en l’establiment i disseny de programes.

2.Atenció i intervenció amb l’alumnat.

2.1. Participar en el seguiment de l’alumnat NESE i en l’actualització de la informació al GESTIB.

2.           2.Realitzar el seguiment de l’alumnat amb situacions socials desfavorides i risc social.

2.           2.Participar en el procés d’avaluació psicopedagògica, conjuntament OC i pTSc. En relació a la professional de l’orientació socio-familiar, pel que fa a l’estudi i intervenció de la situació socio familiar.

2.3. Elaborar els documents corresponents.

 

3.  Atenció i intervenció amb les famílies.

3.1.       Detectar indicadors de risc per prevenir situacions sociofamiliars desfavorides.

3.2.       Col·laborar en el programa de prevenció i control d’absentisme escolar.

3.3.       Intervenir en situacions de maltractament infantil i/o derivació als serveis pertinents.

3.4.       Col·laborar en les activitats per a la integració de l’alumnat en situació de desavantatge social.

3.5.       Afavorir la implicació de les famílies en el procés educatiu dels fill/es i en activitats que es duguin a terme al centre.

 

 

 

PLA D’INTERVENCIÓ DE FISIOTERÀPIA

NOM DEL FISIOTERAPEUTA: Joana Marina Llabrés

Dies i horari d’atenció: Dilluns de 13-14 plàstica  i dimarts de 9-9.30

(desplaçaments i rutines duran l’entrada a l’aula)

DADES DE L’ALUMNE:

Nom i Cognoms: Roberto Lafunte Reyet

Data de naixement: 12/09/2013

Diagnòstic: Retard Maduratiu, grau de disparitat 36%

Centre docent: CEIP Blanquerna

Nivell Escolar: 2nd Primària

CONCLUSIONS DE LA VALORACIÓ FISIOTERAPÈUTICA PRÈVIA:

De valoració el temps de pati i a les rutines pròpies del centre, destaquem. De l’observació dins l’aula. L’alumne realitza la mateixa activitat que els companys, amb certes adaptacions. Asseu a una cadira i taula ordinària, és un poc alta per ell però resulta funcional, no considerem oportú modificar-la. Manipula amb la mà hàbil (esquerra), incorpora l’altre quan és necessari.

Presenta restriccions als desplaça dins el centre. Realitza un patró de marxa propi de la seva condició de salut, funcional però molt inestable. No és hàbil ni estable als seus desplaçaments, aconsegueix salvar obstacles i desplaçar-se per terrenys irregulars però amb dificultats. No es freqüent que caigui terra. Pujar i baixar escales amb molta dificultat i sempre sol·licita recolzament de l’adult, encara que amb dificultats es capaç de forma autònoma. Es capaç de córrer però de forma inestable.

Dins EF presenta les limitacions pròpies de la seva condició de salut. Encara així, realitza totes les activitats proposades en petites adaptacions i la supervisió de un suport per evitar accidents.

Es un nen molt comunicatiu i alegre.

Encara en procés el control d’esfínters. Està aprenent a vestir-se i desvestir-se.

ESPECIFICACIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL

Objectius fisioterapèutics
Fomentar la participació de l’alumne dins l’aula en especial activitats de plàstica.
Afavorir els desplaçaments dins el centre educatiu.
Objectius funcionals específics Temporalització
Assessorament i suport setmanal dins l’aula el temps de plàstica
Assessorament i suport pels desplaçaments d’escales i superfície inestable
Coordinacions previstes durant el curs
A principi de curs diverses reunions amb tutora, orientació, direcció. Per planificar el suport de fisioteràpia per tal de proporcionar un suport inclusiu dins el centre
A l’entrevista inicial amb la tutora, on refereix diverses limitacions a la participació dins les activitats pròpies de centre. Acordem que el suport de fisioteràpia serà inclusiu afavorint la participació dins les activitats del centre el temps de plàstica i assessorant pels desplaçaments, rutines habituals dins el centre així com autonomia personal.

De la revisió de la participació dins l’aula: no requereix adaptacions significatives del mobiliari, estris del aula i/o bany, ni us d’ajudes tècniques. La taula i la cadira universals son un poc grans per ell, però li és funcional i autònom prioritzem emprar el mateix mobiliari que la resta del grup.

Les activitats desenvolupades dins el centre, estan adaptades a les seves necessitats. Encara així, considerem oportú desenvolupar el suport dins l’aula el temps plàstica. Estam a la disposició dels diferents professional del centre, per atendre totes les qüestions relatives a la mobilitat reduïda dins les distintes activitats.

Acordem que el dilluns serà l’espai per les Coordinació, elaboració d’accis, etc
Reunions amb la família previstes durant el curs
Informe per a la família a final de curs, inclòs a la memòria final.

Reunions familiars quan sigui necessari. Per l’horari disposem de la possibilitat de dilluns de 14-15

Activitats pautades que realitzen amb altres professionals de l’escola  Temporalització
Auxiliar tècnic educatiu, recomanacions d’autonomia
Activitats terapèutiques que realitza l’alumne fora de l’escola Temporalització
Recomanacions relatives al control postural i a l’habilitació de l’entorn
Reduir el suport físic per a prioritzar l’autonomia durant els desplaçaments, rutines del centre i cura personal. Si be, requereix suport de l’adult el sol·licita amb excés. Es suficient una supervisió propera per evitar accidents i engrescar-lo a desenvolupar la tasca de forma autònoma.

Setembre 2019 Joana Marina Llabrés

 

CEIP SA CASA BLANCA                                                 (Zona  10)

– Adreça: Plaça Molins de vent , 6 Codi centre: 07006551
– Telèfon:  971 427269 –  FAX: 971427269 – E-MAIL: ceipsacasablanca@educaib.eu
– Directora: Isabel Maria Amorós Amorós – ——————————————-: – Secretari: Maria Rosa Sabater Febrer
– Horari: 9-14 – Serveis que ofereix:  escola matinera
– Inspector/a:         Maria Antònia Rossinyol Coordinadora de l’Equip de Suport: Antònia

Serveis externs: EADIVI, Fisioterapeuta escolar, EAC, EADISOC

I3      I4       I5      P1          P2       P3     P4      P5        P6         TOTAL                                                                            Recursos:

Criteris i procediments per concretar i consensuar la intervenció de l’EOE:  mitjançant una reunió amb  l’equip directiu i l’equip de suport en el mes de setembre;

Criteris:                                                                                                                    Mestres     PT    AL    AD    ATE     FISIO                                                                                                                                Altres:

Unitats§Funcions dels membres de L’EOEP en centres preferents. Instruccions per als EOEP i OC curs 2019/2020 i instruccions de funcionament de centres per el3 unitats                                         10      1           1       1

AlumnesANEEcurs 19/20.§Valoració i pro111 post72 es de 71 la me21 mòria 80 del c41 urs 261 018/2061        19161   67 7

Altes capacitats§Revisió de les 0 dem0 ande0 s pend0 ents i 0 priori1 tzaci1 ó de le0    s inter0 vencions.2

DEA               0     3      1       0        0       3      0      1        4          12

Incorporació tardanaASSESSORAMEN0 T I 0 COL0 ·LAB0 ORA0 CIÓ0 EN 0 LA R0   ESP1 OSTA A L1     A DIVERSITAT

Cond pers/Hª Esc        0     0      0       0        1              0      0        2           3

 

OBJECTIUS

1.Atendre demandes psicopedagògiques i socials

Orientadora educativa: Vicenç Nicolau Munar

TS:  Joana Mª Fernández Sureda

 

 2.Participar en el seguiment de l’alumnat NESE

ACTIVITATS                                                                    AVALUACIÓ

 • Avaluació psicopedagògica de l’alumnat del qual s’ha fet VALORACIÓ demanda i s’han esgotat totes les mesures ordinàries i – Demandes noves rebudes:

específiques.Atenció al centre:                                     Distribució horària:– Demandes ateses:

 • Elaboració de l’informe psicopedagògic o d’intervenció i, si09:00-13:30 – Avaluació i intervenció psicopedag ògica. Seguiment alumnat NESE.- Demandes pendents:

escau, el dictamen d’esDijous setmanal colarització. Coordinació serveis externs, entrevistes amb famílies.- Nombre de casos de seguiment

 • Realitzar un seguiment de l’alumnat amb NESE, sobretot els13:30-14:30 Coordinació amb la coordinadora d e l’equip de suport, i directora.i/o canvis d’etapa:

de 6è d’EP que han paDijous quinzenal (1r i 3r) ssar a l’IES.09:00-13:00 – Intervenció socio familiar, entrevistes familiars, coordinació amb serveis- Nombre d’informes d’interven ció

 • Avaluació psicopedagògica i traspàs d’informació dels13:00-14:00externs. Coordinació amb la coordinadora d e l’equip de suport i elaborats:

alumnes amb NEE en els canvis d’etapa (EI 1 i EP 1), de centre14:00-15:00- Intervenció socio familiar, entrevist es familiars, coordinació amb serveis- Nombre d’informes             i canvis de modalitat d’escolarització.externs.       psicopedagògics elaborats:

 • Intervenció i assessorament a famílies. – Nombre de dictàmens:
 • Implementació del protocol d’absentisme. -Nombre de visites a domicili:
 • Col·laboració i assessorament en l’elaboració de les AC. – Protocols d’absentisme nous:
 • Assessorament en els processos d’avaluació dels – Protocols d’absentisme en aprenentatges, i de promoció de l’alumnat. seguiment:

 

 

–              Introducció i actualització de les dades dels alumnes amb NEE, DEA i Altes Capacitats al GESTIB per part de l’orientador. – Introducció i actualització de les dades de les butlletes relatives a CP/HE i IT per part de la treballadora social amb la col·laboració del centre.

–              Reunions amb tutors/es i equip de suport.

–              Elaboració de les butlletes de previsió de recursos.

–              Elaboració de la graella de seguiment dels alumnes atesos OE/TS.

–              Nombre d’entrevistes familiars convocades:

–              Nombre d’entrevistes familiars realitzades:

–              Elaboració de la graella de seguiment dels alumnes atesos OE/TS.

FUNCIÓ DE SUPORT ESPECIALITZAT A CENTRES
OBJECTIUS ACTIVITATS AVALUACIÓ
1. Oferir assessorament especialitzat a través dels diferents òrgans de coordinació del centre –              Participació als diferents òrgans de coordinació docent (CCP i altres òrgans de coordinació pedagògica i docent).

–              Assessorament als equips directius en les tasques i decisions relatives a l’organització i el funcionament del centre pel que fa a l’atenció a la diversitat.

–              Assessorament en l’elaboració i/o revisió dels programes i projectes (PEC, PCC, PAT, PAD, PLC, Pla de Lectura, PIP, …).

–              Proporcionar, als centres i al professorat indicadors de programes per prevenir i detectar dificultats i problemes de desenvolupament personal, social i d’aprenentatge, com també les necessitats específiques de suport educatiu.

–              Difusió de materials d’orientació educativa i

VALORACIÓ QUANTITATIVA

–              Nombre de projectes i plans de centre revisats i/o elaborats.

–              Materials aportats.

 

d’intervenció psicopedagògica i social.
2. Atendre i fer el seguiment dels alumnes que presenten NESE. –                      Participar en el seguiment de l’evolució dels alumnes i en l’actualització de la informació, que s’ha de dur a terme com a mínim al final de cada cicle.

–                      Coordinar el procés d’avaluació psicopedagògica dels alumnes per identificar necessitats específiques de suport educatiu i participar-hi.

–                      Elaborar l’informe psicopedagògic quan s’identifiquin necessitats educatives especials o altes capacitats. – Aquest curs 19/20 s’ha de completar la valoració d’un alumne de 6è d’EI, valorat de TEA per l’EADISOC, i que ve d’un altre centre. També hi ha demandes de revisió per part de l’àmbit sanitari i que es tindran en compte.

VALORACIÓ QUANTITATIVA – Demandes noves rebudes:

–              Demandes ateses:

–              Demandes pendents:

–              Nombre d’alumnat detectat per

AACC:

–              Nombre d’alumnat avaluat per

AACC:

–              Nombre de casos de seguiment i/o canvis d’etapa: – Nombre d’informes d’intervenció elaborats: – Nombre d’informes psicopedagògics elaborats:

–              Nombre de dictàmens:

-Nombre de visites a domicili:

–              Protocols d’absentisme nous: – Protocols d’absentisme en seguiment:

–              Nombre d’entrevistes familiars convocades:

–              Nombre d’entrevistes familiars realitzades:

–              Elaboració de la graella de seguiment dels alumnes atesos OE/TS:

3. Promoure l’apropament i la cooperació entre els centres – Detecció i la prevenció de qualsevol indicador de risc de situacions sociofamiliars desfavorides. VALORACIÓ QUANTITATIVA

-Número d’entrevistes familiars

 

educatius i les famílies –             Prevenció i el control de l’absentisme escolar. A la web del SAD podeu trobar les instruccions d’absentisme escolar.

–             Intervenció en situacions de maltractament infantil i/o la derivació als serveis pertinents.

–             Col·laboració en les activitats encaminades a la integració dels alumnes en situació de desavantatge social. S’han de tenir en compte mesures afavoridores com convocatòries de beques i ajuts, entre d’altres.

convocades

-Número entrevistes familiars realitzades.

-Número protocols d’absentisme. -Número de coordinacions amb els CMSS per fer seguiment. -Número de beques i ajuts realitzats.

RELACIÓ AMB ELS RECURSOS DEL SECTOR
OBJECTIUS ACTIVITATS AVALUACIÓ
4.Optimitzar la resposta educativa mitjançant la utilització dels recursos i serveis del sector –              Col·laboració i coordinació amb serveis, entitats i institucions de caire educatiu, social i sanitari (EAP de Palma,EADIVI, fisio escolar, EADISOC, Unitat de Neuropediatria Hospital Son Llàtzer, EAC….) – Coordinacions puntuals amb el centre de salut de Son Ferriol.

–              Aportació d’informació actualitzada sobre els recursos del sector.

–              Derivació, seguiment i treball conjunt amb els serveis externs, fent ús dels protocols establerts. – Coordinació amb els serveis externs específics per al  compliment del Protocol d’Absentisme.

VALORACIÓ QUANTITATIVA

–              Serveis amb els quals s’ha establert coordinació.

–              Nombre de reunions realitzades amb el servei.

–              Nombre de derivacions.(Especificar servei)

–              VALORACIÓ QUALITATIVA

–              Grau de compliment dels acords.

–              Nivell d’utilització dels protocols per part dels distints serveis: Alt – mig – baix.

–              Procés d’atenció a les demandes: Temps de resposta, adequació de les comunicacions.

 

TEMPORALITZACIÓ I RECURSOS
Reunions amb l’equip de suport del centre

Coordinació amb CMSS Litoral i amb els altres serveis d’ Atenció Primària en funció de la necessitat.

Reunions amb els diferents  serveis externs que intervenen amb l’ alumnat del centre al llarg del curs en funció de la necessitat.

Els recursos humans seran els següents:

La treballadora social  de l’EOEP i l’orientador de centre del CEIPIESO pintor Joan Miró de Palma (aquest curs escolar ha d’intervenir a les dues escoles), professionals dels serveis externs i professionals del centre educatiu.

Recursos materials: Protocols de coordinació, fulls d’indicadors de risc, guia de recursos sobre serveis existents, documentació específica de determinats serveis, documents propis EOEP, altres,…

 

6.1.2. Plans per a la revisió , seguiment o modificació dels projectes institucionals

                        Aquests són els documents que es revisaran i actualitzaran durant aquest curs:

6.1.2.7. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

6.1.2.7.1. PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (PAD) – REVISAR S’encarregaran els membres de l’equip de suport  i l’equip directiu.

6.1.2.7.4. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) – ELABORAR S’encarregaran l’equip directiu.

Annex 4. Programació de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars.

Aquest curs el servei d’escola matinera està gestionat per l’APIMA. El servei és de 7,30h a 9,00h amb una monitora que fa el servei per voluntariat. Així mateix, hi ha l’ATE de l’escola que també està a la matinera, ja que, hi ha una alumna de tres anys que empra el servei i necessita ATE.

Les activitats extraescolars també són gestionades per l’APIMA. Aquestes es fan cada dia de 14,00h a 15,00h. Dilluns i dimecres es fa anglès, dimarts i dijous es fa dibuix i còmic, divendres es fa estudi.

 

   Programació general anual f) Annex PGA

F.1. OBJECTIUS PROPOSATS PER AL CURS EN RELACIÓ AMB EL RENDIMENT ACADÈMIC DE L’ALUMNAT

 • Objectius proposats en relació amb el rendiment acadèmic: els que el centre es proposa aconseguir en el curs acadèmic a partir de l’anàlisi i de les propostes de la Memòria del curs anterior, dels resultats acadèmics anteriors i d’altres objectius nous que es vulguin incloure a la PGA en relació amb el rendiment acadèmic de l’alumnat. Cal especificar els indicadors d’assoliment (que permetran comprovar de manera objectiva i mesurable el grau de consecució de cada objectiu), així com les accions o mesures que es proposen dur a terme en cada un dels objectius, i les persones o òrgans responsables.
OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS  D’ASSOLIMENT ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA CONSECUCIÓ RESPONSABLES
QUANT A PROMOCIÓ I TITULACIÓ
PT1 Aconseguir la disminució de les repeticions al primer cicle de primària. Nombre d’alumnes que repeteixen. Suport i atenció individalitzada per donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes.

Adaptacions curriculars.

Tutors i especialistes i equip de suport

 

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS  D’ASSOLIMENT ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA CONSECUCIÓ RESPONSABLES
QUANT A TITULACIÓ EN RELACIÓ AMB ELS ALUMNES QUE INICIAREN ELS ESTUDIS
TG1 Aconseguir que assoleixin les competències bàsiques adients d’acord al seu  nivell educatiu. Maduresa dels alumnes.

Actitud i interès.

Anàlisi global dels seus aprenentatges.

Fer activitats per avaluar les competències bàsiques. Tutors i especialistes.
QUANT A RESULTATS GLOBALS PER ASSIGNATURES I GRUPS
R1 Millorar els resultats de les assignatures on el percentatge d’assoliment és més baix.

 

Seguiment diari de les activitats que es fan a classe.

Proves d’avaluació.

Activitats diversificades.

Partir dels interessos dels alumnes.

Adaptacions curriculars.

Suport.

Tutors i especialistes i equip de suport.
R2 Reforçar les competències lingüística i lògico-matemàtica. Comprensió i expressió oral i escrita, càlcul i resolució de problemes. Activitats diversificades en relació a la comprensió lectora per millorar ambdues competències. S’han retirat

llibres de text i es treballa en quadernets de feina i material diversificat elaborat pels tutors seguint els interessos del grup.

A matemàtiques s’ha introduït un nou material per treballar aquesta àrea de manera manipulativa i lúdica ( Innovamat).

Adaptacions curriculars.

Audicions, exposicions, cançons, teatre i tallers.

Tutors, especialistes i equip de suport.

 

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS  D’ASSOLIMENT ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA CONSECUCIÓ RESPONSABLES
QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT QUE REPETEIX CURS
RR1 Aconseguir que durant el curs que repeteix assoleixi els objectius pendents del curs anterior i reforçar els ja adquirits. Continguts específics de les àrees no superades el curs anterior. Activitats de reforç.

Adaptacions curriculars.

Realitzar reunions amb les famílies i obrir protocols d’absentisme si escau en els casos que la repetició ha vengut donada per aquest motiu.

Suport.

Tutors, especialistes, equip de suport

i equip d’orientació.

QUANT A RESULTATS DE L’ALUMNAT AMB ACNS I AMB ACS
NES

E 1

Aconseguir la superació del objectius proposats a les AC. Continguts de les AC. ACNS i ACS. Suport. Tutors i especialistes.

EOEP

NES

E 2

Augmentar l’autonomia. Hàbits de treball. Adaptacions metodològiques.

Pautes i rutines.

Suport per part de l’ATE amb els seus alumnes.

Tutors, especialistes.

EOEP

ATE

QUANT A LES TAXES D’IDONEÏTAT
TI 1 Mantenir les taxes d’idoneïtat. Nombre d’alumnes matriculats al curs corresponent.

* Aquest curs tenim dos casos d’alumnes nouvinguts de Sudamèrica, on en el seu sistema educatiu encara no havien acabat el curs acadèmic anterior al qual li

Suport i atenció individualitzada per donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes i adaptacions curriculars, com a mesures preventives per evitar al màxim les repeticions de curs.

Observació directe per identificar possibles necessitats i a la vegada

Tutors, especialistes i equip de suport.

 

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS  D’ASSOLIMENT ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA CONSECUCIÓ RESPONSABLES
correspondria aquí per edat cronològica, per tant, estan

matriculats a un curs inferior a la seva edat.

realitzar tasques de prevenció.
QUANT A DISMINUCIÓ DE L’ABSENTISME ESCOLAR
AB 1 Disminuir el nombre d’alumnes amb absentisme intermitent o crònic. Nombre d’alumnes matriculats al curs corresponent. Dur un control de les faltes d’assistència i seguir el protocol d’absentisme. Realitzar entrevistes amb les famílies Tutors i PTSC.
AB 2 Reduir els retards no justificats. Nombre d’alumnes matriculats al curs corresponent. Dur un control dels retards .

Realitzar entrevistes amb les famílies

Tutors i PTSC.
QUANT A LES MESURES PROPOSADES PER A LA  MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS
MP 1 Organitzar els recursos d’una manera òptima. Àrees instrumentals i altres a les quals els alumnes presentin dificultats. Tallers.

Desdoblaments i agrupaments flexibles.

Partir dels interessos dels alumnes.

Tutors, especialistes i equip de suport.
MP 2 Fomentar l’aprenentatge

significatiu, partint dels interessos i del seu context.

Àrees instrumentals i altres a les quals els alumnes presentin dificultats. Activitats diversificades, projectes, tallers. Treball cooperatiu.

Partir dels interessos dels alumnes.

Tutors i especialistes.
MP ..

.

Establir una metodologia funcional i unificada. Metodologia pedagògica. Dur a terme una metodologia centrada en motivar a l’alumnat. Tutors i especialistes.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS

Objectius específics que el centre es proposa aconseguir en el curs acadèmic a partir de l’anàlisi i de les propostes de la Memòria del curs anterior i d’altres de nous que es vulguin incloure en la PGA, els indicadors d’assoliment (que permetran comprovar de manera objectiva i mesurable el grau de consecució de cada objectiu), així com les accions o mesures que es proposen dur a terme, si és el cas, en cada un dels objectius, i les persones o òrgans responsables.

OBJECTIUS PROPOSATS INDICADORS D’ASSOLIMENT ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA CONSECUCIÓ RESPONS ABLES
A) En l’àmbit pedagògic
P1 Comprendre i produir missatges orals i escrits en català i castellà, atenent diferents intencions i contexts de comunicació, així com comprendre i produir missatges orals i escrits senzills i contextualitzats en una llengua estrangera, a partir del segon cicle. –              Agrupaments flexibles de nivell i intercicle.

–              Tallers de lectoescriptura.

–              Activitats d’expressió i comprensió oral i escrita.

–              Reunions de coordinació docent.

–              Realitzar les adaptacions curriculars i d’accés pertinents per donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes.

–              Programar dins l’horari d’aula sessions concretes per treballar aquests continguts específics.

–              Aprofitar els recursos de suport per fer agrupament flexibles o desdoblaments.

Equip docent.
Comunicar les seves opinions, vivències i sentiments utilitzant els diferents llenguatges: verbal, numèric, gràfic, plàstic, corporal, musical… –              Activitats diversificades i centres d’interès.

–              Activitats comuns a nivell d’escola contextualitzades en les festes populars i dates importants del curs.

–              Cançons, teatre, exposicions…

–              Reunions de coordinació docent.

–              Fomentar l’ús del llenguatge en les tres llengües.

–              Fer activitats trimestrals que englobin tots els tipus de llenguatge: concerts, teatre, exposicions…

Equip docent.
Identificar i plantejar interrogants i problemes de la seva experiència diària, utilitzant els coneixements adquirits, els seus propis recursos i –              Activitats diversificades i centres d’interès.

–              Activitats comuns a nivell d’escola contextualitzades en les festes

–              Potenciar la comprensió dels enunciats matemàtics i la resolució de problemes.

–              Fer sortides escolars a on els

Equip docent.

 

l’ajuda d’altres persones. populars i dates importants del curs. alumnes puguin aplicar els seus aprenentatges a un context quotidià. – Tallers intercicle a on es junten alumnes grans amb els petits.
Afermar la seva autonomia en el dia a dia dins l’escola. –  Hàbits de treball.

–  Hàbits d’higiene i alimentació.

–              Estructurar les zones de pati amb jocs dirigits.

–              Treballar hàbits de treball i d’higiene  – Establir unes normes i rutines.

Equip docent.
Treballar amb els valors com a camí per aconseguir una convivència que promogui un aprenentatge global i enriquidor. – Jocs dirigits al pati. – Normes de convivència. –              Estructurar el pati en zones de joc.- Proporcionar material lúdic a l’alumnat.

–              Establir unes normes de convivència a l’escola.

Equip docent.
Integrar els membres de l’escola en el seu medi, participant de les activitats culturals autòctones, al mateix temps que respectar les diverses llengües i cultures. –              Activitats comuns a nivell d’escola contextualitzades en les festes populars i dates importants del curs.

–              Sortides escolars.

–              Celebrar les festes tradicionals de la nostra Comunitat.

–              Fer sortides per conèixer el nostre entorn.

Equip docent.
Conèixer i cuidar el propi cos i contribuir al seu desenvolupament mitjançant l’exercici físic i la pràctica d’hàbits saludables i de qualitat de vida. –  Sessions Educació Física.

–  Sessions de psicomotricitat.

–  Projecte “berenar saludable”.

–  Hàbits d’higiene.

–              Aprofitar les sessions d’Educació Física i Psicomotricitat per fer activitats de coneixement del cos.

–              Programar sessions informatives coordinades amb el centre de salut. – Establir unes normes d’alimentació i d’higiene al centre.

Equip docent.
Valorar el treball ben fet (manual, – Revisió de quaderns. – Fer un seguiment diari de la Equip

 

intel·lectual, artístic, esportiu…). – Presentació dels treballs individuals i en grup. progressió en la millora de la feina dels alumnes. docent.
Valorar i gaudir del treball en equip dins l’aula i entre aules diferents. –  Treballs cooperatiu.

–  Exposicions intercicle.

–              Proposar activitats en grup.

–              Exposar els treballs realitzats dins l’aula i a altres classes.

Equip docent.
Establir i seguir una mateixa metodologia de feina a primària tenint en compte els criteris curriculars. – Reunions de coordinació. – Metodologia unificada. – Realitzar les reunions adients de coordinació per establir, fer un seguiment i valorar la metodologia aplicada a les aules. Equip docent.
B) En l’àmbit organitzatiu i de gestió
O1 Fer servir tota la infraestructura mobiliària que tenim, és a dir, totes les aules s’aprofitaran al màxim. – Redistribució dels espais. –              Fer una planificació a principi de curs per organitzar els espais en funció del nombre de grups i alumnes.

–              Disposam d’un nou espai que s’ha de convertir en biblioteca de centre.

Equip directiu.
Adequar l’espai d’emmagatzematge i del servidor. – Adequació dels espais de l’escola. – Actualitzar el material de l’aula del servidor i els trasters. Claustre

APIMA

Estructurar els horaris de les aules pel màxim aprofitament dels recursos humans. – Aprofitament òptim dels recursos humans. – Tenir en compte en l’elaboració dels horaris a l’inici de curs, la millor distribució dels mestres. Equip directiu
Fer desdoblaments i agrupaments flexibles en relació a l’estructuració dels horaris per la consecució d’uns resultats acadèmics millors. – Desdoblaments i agrupaments flexibles. – Organitzar l’alumnat en grups flexibles o desdoblaments seguint el criteri pedagògic establert per l’escola. Mestres i

especialist es

Reiterar en la sol·licitud de millores a l’escola per poder tenir més espai – Gestions de millora del centre. –  Reunions amb IBISEC.

–  Ajuntament

Equip directiu
escolar.
Reorganitzar els espais dels patis per donar un caire més educatiu a l’estona d’esplai. – Jocs de pati –              Estructurar el pati en zones de joc.

–              Pintar jocs a terra.

–              Proporcionar material lúdic a l’alumnat.

Claustre

APIMA

Incrementar la participació de l’APIMA en activitats escolars. –              Presentació de l’APIMA a principi de curs. ( ha canviat la junta directiva) -Augment del número de socis. – Acords presos a les reunions realitzades.

–              Increment de la participació en les activitats, festes, celebracions.

–              Avantatges de ser soci.

-Promoció de l’APIMA als pares/mares/tutors dels alumnes remarcant la seva funció com representants de les famílies dins la comunitat educativa.

–              Informar de la importància de formar part i col·laborar amb l’APIMA.

–              Convocar reunions periòdiques amb l’APIMA

– Equip directiu. – Junta

directiva

APIMA.

 • ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE
 • A la columna “Fixat a PGA” cal assenyalar si a la PGA hi consten, o no, referències a aquests aspectes organitzatius del centre, així com les accions o mesures que es proposen dur a terme, si és el cas, en cada un dels aspectes. Cal determinar també les persones o òrgans responsables.
ASPECTES ORGANITZATIUS FIXAT A LA PGA ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA IMPLEMENTACIÓ (si escau) RESPONS A-BLES
NO
1 Calendari i horari general del centre x Equip directiu

 

2 Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del centre x Equip directiu
3 Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris del professorat x Aquest curs comptam amb 4 mestres a mitja jornada, això ha condicionat a l’hora d’elaborar els horaris. Equip directiu
4 Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de l’alumnat x Tenir en compte que les àrees instrumentals s’imparteixin a les primeres hores. Equip directiu
5 Calendari de reunions x Reunions de coordinació docent els dimecres a les 14:00h. Equip directiu
6 Calendari d’avaluacions x Establert a la PGA. Equip directiu
7 Periodicitat i organització de les entrevistes individuals i les reunions col·lectives amb les famílies x Reunió informativa col·lectiva a l’inici de curs. Reunions amb pares, mares o tutors els dilluns, dimarts o dijous a les 14:00h depenent de l’horari de cada tutor.

Reunió individual a final de curs per entrega de notes.

Equip directiu
8 Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos x En procés de gestió la instal·lació de caldera i radiadors i pendent de rehabilitació escola de nins per a la seva utilització el proper curs. Equip directiu
9 Estat de les instal·lacions i equipaments x Mantenir ordenats els espais d’emmagatzematge. Equip directiu

F.4.  PROJECTES INSTITUCIONALS DEL CENTRE

 • A la columna “Fixat a PGA” cal assenyalar si a la PGA es preveu, o no, l’elaboració, la revisió o l’actualització del projecte o d’algun dels seus apartats, així com les accions o mesures que es proposen dur a terme, si és el cas, en cada un dels projectes i/o documents institucionals. Cal determinar també les persones o òrgans responsables.
PROJECTES / DOCUMENTS INSTITUCIONALS FIXAT A

PGA

ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA IMPLEMENTACIÓ (si escau) RESPONSA -BLES
NO
1 Projecte Educatiu x
2 Concreció Curricular x
3 Projecte Lingüístic x
4 Pla d’Acolliment /PALIC x Elaborar el document Equip

directiu i equip de suport.

5 Pla de Convivència x
6 Pla d’Atenció a la Diversitat x
7 Pla d’Acció Tutorial x Revisar Equip directiu
8 Reglament d’Organització i Funcionament x .

F.5. PLANS ANUALS DEL CENTRE

 • A la columna “Fixat a PGA” cal assenyalar si a la PGA es preveu, o no, l’elaboració, la revisió o l’actualització dels plans o d’algun dels seus apartats, així com les accions o mesures que es proposen dur a terme, si és el cas, en cada un dels aspectes. Cal determinar també les persones o òrgans responsables.
PLANS ANUALS FIXAT A

PGA

ACCIONS / MESURES PER A LA SEVA IMPLEMENTACIÓ (si escau) RESPONSABLES
NO
1 Pla d’acolliment /PALIC x Elaborar el document Equip directiu i equip de suport.
2 PISE / ALTER
3 Pla per a la millora dels resultats x
4 Pla específic per a alumnat repetidor x
5 Pla de foment de la lectura x
6 Pla per al seguiment de l’alumnat amb matèries pendents (Secundària)
7 Pla de coordinació primària-secundària. x
8 Pla anual de l’equip de suport x Revisió i aplicació. Equip de suport
9 Pla d’actuació de l’EOEP (part B)[1] x
10 PLA DE CONVIVÈNCIA2: actuacions anuals previstes en la PGA en el marc del PCONV x
11 Pla anual d’activitats per a la consecució dels objectius del PLC que s’havien fixat a la PGA x

2Decret 121/2010 Article 27.6. La memòria anual del centre ha d’incloure, en un apartat específic, l’avaluació i la valoració que es fa de les actuacions previstes en la programació general anual dirigides a millorar determinats aspectes de la convivència al centre. Aquest apartat de la memòria, elaborat per la comissió de convivència, s’ha de trametre, a part de la resta de la memòria, a l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar abans del dia 30 de setembre del curs següent

[1] Instruccions de funcionament dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica:   file:///c:/users/u51635/downloads/instruccions%20eoe%20darreres%20juny%20(2).pdf

Esta entrada fue publicada en DOCUMENTS INSTITUCIONALS. Guarda el enlace permanente.