PAT CEIP SA CASA BLANCA

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL…………………..PDF.DESCARGAR  PLA D’ACCIÓ
INTRODUCCIÓ
Aquest document es redacta per posar en manifest el que entenem per “Acció tutorial”.
Per noltros és qualsevol actuació que dugui a terme un mestre en vistes a millorar la
formació dels nostres alumnes independentment del rol que exerceixi: suport, tutor de
grup, mestre d’una àrea específica, etc …ja que ell/ella és el responsable directe.

OBJECTIUS GENERALS
1. Promoure una educació integral dels alumnes la qual potenciï al màxim el
desenvolupament de totes les seves capacitats: cognitives, socials,relacionals, afectives…
2.Construir una relació de confiança, de seguretat, afectiva i de respecte
entre els adults i els alumnes i entre iguals.
3.Aconseguir una bona adaptació dels alumnes al centre i a l’aula construint
grups cohesionats i respectuosos entre ells.
4.Establir una comunicació fluïda amb les famílies a partir d’una relació de confiança i de
diàleg la qual faciliti una major implicació en els processos educatius dels seus fills.
PROGRAMACIÓ GENERAL DE L’ACCIÓ TUTORIAL:
ÀMBIT INDIVIDUAL
1. Recollir informació i fer el seguiment dels processos evolutius i d’aprenentatge de
cadascun dels alumnes i traspassar aquesta informació de curs a curs.
a) Revisió expedient. (Informe final del curs anterior).
b) Reunió amb l’equip docent del curs anterior.
c) Actualització de les dades sociofamiliars.
d) Preparació de les sessions d’avaluació i concreció de la promoció al curs següent.
2. Detectar necessitats i dificultats a fi de planificar i donar respostes educatives
adequades.
a) Realització de les avaluacions inicials per tal de detectar el grau de desenvolupament
de les competències bàsiques i coneixements .
b) Elaboració de les demandes i derivació a l’equip de suport.
c) Seguiment dels processos d’ensenyament/aprenentatge (informes NESE i ACS).
3.Facilitar els processos de maduració de cada alumne afiançant la seva autoestima
positiva, la seva autonomia personal, de sociabilitazació i d’hàbits de treball.
4. Fer possible l’augment de la participació i conseqüent implicació dels alumnes en el seu
procés d’aprenentatge.
5. Abans de tot, prevenir i conèixer les situacions personals i grupals per reconduir i
mediar en situacions de conflicte.

Setembre El tutor i en el seu cas l’equip de suport ha de revisar les dades de l’expedient de l’alumne.
•L’equip docent del curs anterior farà un traspàs d’informació individual del grups classe.
•El tutor recabarà tota la nova informació referent a l’alumne i donarà un full escrit amb els canvis que siguin necessaris de la informació familiar al Gestib i a l’expendient.
Trimestralment •Cada final d’avaluació es realitzaran les sessions d’avaluació.
•A la sessió d’avaluació assistirà tot el claustre i s’anirà parlant des d’infantil fins a sisè. Podran intervenir tots aquells docents que formin part del curs. L’acta la redactarà la secretària, on es reculliràn també les propostes de millora pel trimestre següent.
•A l’acta de la sessió ordinària hi haurà de figurar, si és el cas, la no promoció dels alumnes.
Durant tot el curs • Hi haurà reunions de claustre cada 15 dies per tractar temes diversos de l’escola, tan curriculars com d’activitats i sortides.
• En aquestes reunions es farà un seguiment dels alumnes ordinaris i de l’alumnat NESE, de circumstàncies especials, de canvis…que es donin dins la tutoria.

Pel que fa a les qualificacions cal tenir en compte que:

•No pot quedar cap àrea sense qualificar, a no ser que un alumne estigui extent d’aquella
àrea. Pel que fa als ítems, s’avaluaran aquells que s’hagin treballat dins el trimestre.
•Dins la primera avaluació de 3 anys s’entregarà a les famílies un informe d’adaptació.
•En les avaluacions dels alumnes de primària, a la casella corresponent de Mesures
Adoptades (MA) s’han de senyalar les àrees amb reforç educatiu (RE) si l’alumne té una
AC no significativa, i amb adaptació curricular significativa (ACS) si és el cas. En tots
aquests casos s’ha d’explicar a les observacions amb una frase tipus “En … té una AC no
significativa o AC significativa degut a les dificultats d’aprenentatge a les àrees…”.
Mestres de l’equip de suport i Orientació
El professorat de l’equip de suport intervendrà en el procés d’aprenentatge de l’alumnat
NESE des de la col·laboració en l’elaboració de l’informe anual i en les revisions
trimestrals corresponent (NESE, ACS…); l’elaboració i/o adaptació de material de
l’alumnat NESE; les sessions de suport dins o fora de l’aula i l’avaluació dels seu procés
d’aprenentatge.
Mestres especialistes
Els mestres especialistes assistiran a les reunions de claustre quinzenals i a les sessions
d’avaluació per tal d’aportar i recollir la informació de l’alumnat adient per al seu procés
d’aprenentatge.
Tasques del tutor :
ÀMBIT GRUPAL
1.Conèixer la dinàmica interna del grup i afavorir una millor integració de l’alumnat a la
classe.
2.Promoure la participació de l’alumnat en la dinàmica de treball i enl’organització de l’aula.
3.Fer partícips els alumnes de les normes de conducta i de treball de l’aula i d’organització
del centre.
4.Afavorir el procés d’adaptació dels alumnes d’Educació infantil a l’etapa de primària i del
pas a la secundària.
5.Les activitats d’acció tutorial es desenvolupen en les sessions que s’ha establert en l’horari setmanal de cada grup i quan el tutor o l’especialista ho consideri oportú o
necessari. En cas de conflicte cal fer una intervenció immediata. A la PGA de cada curs
es faran les concrecions de les activitats de diferents tipologies (relacionades amb la
millora de la convivència) per a la prevenció de conflictes que es duran a terme en cada
un dels nivells.Això ho farà el coordinador que tendrà mitja hora de tutoria conjunta amb
les classes i els tutors.
A primària hi haurà un delegat/da i subdelegat/da per grup. Aquests s’hauran presentat de
forma voluntària i seran escollit pels companys (prèvia argumentació). Hi haurà una figura de mediador.
ÀMBIT FAMÍLIES
1.Afavorir la participació de les famílies en el procés educatiu del seus fills
informant-les de tots aquells aspectes que afecten a l’educació dels seus fills:
reunions informatives generals, reunions individuals, informes trimestrals i
diàriament a través de l’agenda (només alumnes de primària).
2.Orientar i establir compromisos en relació a necessitats educatives
concretes del seu fill/a: entrevistes individuals, informes trimestrals, informes
NESE i ACS.
En la reunió informativa de principi de curs s’informarà a les famílies dels aspectes
organitzatius generals del grup. En les convocatòries individuals es tractaran temes
concrets relacionats amb el procés educatiu del seu fill/a.
Les famílies seran informades sistemàticament amb els informes trimestrals i si és el cas,
amb els informes NESE i les ACS. A primària,
l’agenda serà l’element de transmissió de comunicats puntuals entre mestres i famílies o a
la inversa. Ja que aquesta eina serà molt important durant tota la etapa de
primària, cal treballar-la especialment durant el primer nivell de l’etapa.
ÀMBIT DE CENTRE
1.El tutor/a ha de coordinar l’adaptació de les programacions al grup d’alumnes. En el cas
dels alumnes NESE ho farà amb col·laboració amb els mestres de l’equip de suport.
2.Realitzar i coordinar el procés avaluador del grup-classe i de cadascú dels alumnes.
Al llarg del curs es desenvolupen les reunions de claustre i reunions de traspàs
d’informació a l’IES.

 

Esta entrada fue publicada en DOCUMENTS INSTITUCIONALS. Guarda el enlace permanente.